Strafferett. Grov hvitvasking i form av selvvask. Lovanvendelse, straffutmåling og inndragning.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. februar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 14. september 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Bernt Heiberg)   

mot     

Påtalemyndigheten
(statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-002283STR-HRET.

Til toppen