Straffeprosess. Om fornærmedes private overvåkningsfilm kan brukes som bevis i straffesaken om skadeverk.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. februar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 17. desember 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Per Christian Bjørge)   

mot  

   
Påtalemyndigheten
(politiadvokat Nils Vegard)

 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-189058STR-HRET. 

Til toppen