Utlevering av biologisk materiale uten donors samtykke

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. februar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 8. januar 2021 skal behandles i Høyesterett.

Oslo Universitetssykehus Hf
(advokat Hanne Elise Eeg-Henriksen)

mot

Påtalemyndigheten
(politiadvokat Christian Hatlo)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-005349STR-HRET

Til toppen