Strafferett. Om saksbehandling og straffutmåling ved trusler mv.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. desember 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 21. oktober 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Marius Wesenberg)
 
mot

Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-166002STR-HRET.

Til toppen