Plan- og bygningsrett. Om rekkefølgekrav. Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 15. oktober 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 9. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

Selvaag Bolig Bispelua AS
(advokat Kristian Korsrud)

Boligprodusentenes Forening (partshjelper)
(advokat Pål Grønnæss)

mot

Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Kristin Hallsjø Aarvik)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-130070SIV-HRET. 

Til toppen