Politirett. Om forholdsmessigheten av å registrere DNA-profil i identitetsregisteret. EMK artikkel 8.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 23. april 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 20. desember 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Christoffer Adrian Falkeid) 
 
mot
  
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-045136SIV-HRET.

Til toppen