Skatterett. Om forsknings- og utviklingskostnader, som fordeles på A/S Norske Shells lisenspartnere etter regnskapsavtalen, skal inngå i fastsettelsen av selskapets inntektsbortfall når inntekt fastsettes ved skjønn etter skatteloven § 13-1.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. januar 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 26. september 2019 skal behandles i Høyesterett.

A/S Norske Shell
(advokat Jan Birger Jansen) 
 
mot
 
Staten v/Oljeskattekontoret
(Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Flaatin Wilhelmsen) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-177162SIV-HRET

Til toppen