Straffeprosess. Om en rettsoppnevnt sakkyndig er inhabil til å vurdere tilregnelighet som følge av at tidligere avgitt sakkyndigvurdering er blitt underkjent.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. desember 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 23. september 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat John Christian Elden) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-180283STR-HRET.

Til toppen