Strafferett. Straffutmåling for gjentatte tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 24. august 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 27. mai 2020 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Paul Joakim Sandøy)                

mot                    

Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-112885STR-HRET.

Til toppen