Strafferett. Om den nedre grensen for straffbart forsøk ved medvirkning til narkotikaforbrytelse. Lovanvendelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. mars 2020 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 11. november 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Øyvind Bratlien)
 
mot 
 
Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-015293STR-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Eidsivating lagmannsrett.

Til toppen