Strafferett. Om domstolenes prøving av gyldigheten av utvisningsvedtak i straffesaker.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. november 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 23. august 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Bendik Falch-Koslung)
 
mot 
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-155186STR-HRET.

Til toppen