Strafferett. Om forvaring skal idømmes for gjentatte voldtekter.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. desember 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 2. oktober 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat John Christian Elden)
 
mot
 
Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-156119STR-HRET.

Til toppen