Strafferett. Om tolkningen av grunnvilkåret for utvidet inndragning etter straffeloven § 68 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 24. september 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. juli 2020 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten

mot

A

(advokat Jon Anders Hasle)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-127566STR-HR

Til toppen