Strafferett. Rekkevidden av skatteamnesti ved avgiftsunndragelse kombinert med brudd på bokføringsloven og dokumentfalsk.

Høyesteretts ankeutvalg 2. desember 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 12. juni 2020 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Odd Martin Helleland)

mot

Påtalemyndigheten 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-153926STR-HRET

Til toppen