Strafferett. Om lagmannsrettens lovanvendelse og saksbehandling ved anvendelse av forsettskravet ved domfellelse for overtredelse av merverdiavgiftslovgivningen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. november 2019 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 2. mai 2019 skal behandles i Høyesterett

A
(advokat Knut Henrik Boehlke) 
 
mot 
 
Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-134944STR-HRET.

Til toppen