Verneting. Om det foreligger verneting i Norge for direktekrav reist mot norsk ansvarsassurandør etter kollisjon mellom to utenlandskregistrerte skip, der kollisjonen fant sted i utenlandsk farvann og eier og reder av begge skip er utenlandske selskaper.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. november 2019 at anke over Agder lagmannsretts kjennelse 7. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

I. 
Marship MPP GmbH CO KG 
A Line Corporation Trust Company Complex
(advokat Kristian Johannes Lindhartsen
advokat Lilly Kathrin Myklebust Relling)
 
mot 
 
Assuranceforeningen Gard  Gjensidig
(advokat Kaare Andreas Shetelig
advokat Herman Steen) 
 
II. 
Marship MPP GmbH CO KG  
A Line Corporation Trust Company Complex
(advokat Kristian Johannes Lindhartsen
advokat Lilly Kathrin Myklebust Relling) 
 
mot 
 
Stolt-Nielsen B.V. 
Stolt Tankers B.V. 
Stolt Commitment B.V.
(advokat Kaare Andreas Shetelig
advokat Herman Steen) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-151103SIV-HRET

Til toppen