Veiledning uskifte og privat skifte

Veiledning ved uskifte og privat skifte

1.     Skjema for meldig/erklæring om overtagelse av arv:

Hvor finner jeg opplysningene som etterspørres i skjemaet?
      - siste utskrift av ligning
      - siste kontoutskrift fra bank(er)
Eventuelt kan fullmakt for innhenting av opplysninger om avdødes gjelds- og formuesforhold utstedes av tingretten.

Se veiledning fra Skatteetaten hvis du har spørsmål vedrørende skattemelding og skatteoppgjør for avdøde https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/avdode/

Privat skifte, ved utfylling av skjema:
      - husk signatur fra alle arvinger på side 2

Uskifte, ved utfylling av skjema:
      - opplysninger om begge ektefeller/samboere må fylles ut
      - særkullsbarn, husk signatur fra vedkommende barn

Bo av liten verdi, ved utfylling av skjema må følgende opplysninger spesifiseres:
      - Bank, kontonummer og innestående beløp
      - Eiendeler som bil, motorsykkel, båt må oppgis med registreringsnummer

2.     Skjema sendes til:

Moss tingrett
Pb.338
1502 Moss

Om en eller flere arvinger ønsker å signere digitalt, fylles skjemaet ut på vanlig måte.
Send skjemaet per e-post til mosspost@domstol.no . Opplys i e-posten hvem av de gjeldsovertakende arvingene som ønsker å signere digitalt. Det er ikke nødvendig å oppgi telefonnummer eller e-postadresse til disse. Det er tilstrekkelig at minst en myndig arving påtar seg gjeldsansvaret.

Arvingene som ønsker å signere digitalt, mottar SMS/e-post med lenke for å signere elektronisk og følger den fremgangsmåten som er opplyst der. Signeringen må foretas i løpet av 3 dager. Vi får automatisk beskjed når signeringen er gjennomført. 

Dersom noen har signert på skjemaet, må det ettersendes per post.

3.     Mange arvinger

Anbefaler at en eller to arvinger gis fullmakt til å forestå oppgjøret, se skjema for fullmakt ved skifte av dødsbo


NB! Fullmaktsgiver må legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

Skjemaet brukes ved henvendelser til for eksempel bank, offentlige etater som biltilsyn og tinglysning, salg av eiendom/hus/leilighet. (Skal ikke sendes tingretten).

4.     Skifteattest/uskifteattest

Attest utstedes ved utløp av fastsatt frist (60 dager) til de arvinger som har påtatt seg gjeldsansvaret. Attesten kan utstedes med en gang dersom alle arvinger tar på seg gjeldsansvaret.

Utstedt attest gir tilgang til alle boets midler, som for eksempel bankkonti, eiendom, kjøretøy, båt osv.

I forbindelse med uskifte anbefaler vi at hjemmel til eiendom/hus/leilighet/hytte overdras til gjenlevende ektefelle/samboer. Overdragelsen(e) må meldes til Statens kartverk. Veiledning på https://www.kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/ eller på telefon 32 11 80 00.

Det anbefales også om at eiendeler som bil, motorsykkel, båt osv omregistreres til gjenlevende ektefelle/samboer.

5.     Salg eiendom/leilighet

Finnes det fast eiendom eller boligbyggelag eiendom i boet som skal selges må det fremvises både skifteattest og fullmakt fra øvrige arvinger. Det betyr at side 2 på fullmaktsskjema må fylles ut m/vitneunderskrift.

6.     Forhåndsligning

”Lite til skifte – skifteloven § 80”
Dersom dere er flere arvinger og boet skal gjøres opp, bør dere snarest mulig få forhåndslignet boet for dette året og eventuelt foregående år, slik at eventuelt tilgodehavende skatt kommer med i boets aktiva/passiva før delingen mellom arvingene.

Privat skifte
Dersom dere er flere arvinger, bør dere snarest mulig etter at alle regninger er betalt, eventuell fast eiendom/leilighet solgt, eventuelle aksjer og andre verdier omgjort i penger, få forhåndslignet boet for dette året og eventuelt foregående år, slik at eventuelt tilgodehavende skatt kommer med i boets aktiva før delingen mellomarvingene.

Du behøver ikke forhåndsligne boet hvis du er enearving, boet og du lignes da under ett.

Informasjon vedrørende forhåndsligning av bo finnes for øvrig på nettet: www.skatteetaten.nohttp://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Selvangivelse-for-forhandslikning-mv/

7.     Skattekontor

Åpningstider og timebestilling

Klokken 09:00 - 15:00 mandag - fredag. Husk at du må bestille time.

Telefon: 800 80000 

Besøksadresse: Ankers gate 17, 1534 Moss

Postadresse: Skattetaten, Pb. 9200 Grønland, 0134 Oslo

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/avdode/

8.     Opphold sykehjem

Dersom avdøde var pasient ved et sykehjem (langtidsopphold) må du ta kontakt med kommunen der avdøde bodde for å undersøke om der er betalt for lite eller for mye i forbindelse med avdødes opphold ved sykehjemmet.

9.     Gravstedslegat

Det er mulig dersom arvingene ønsker det at kirkevergen kan ta seg av stell og vedlikehold av gravstedet. Ta kontakt med kirkevergen for nærmere opplysninger om gravstedslegat.

10.   Arv

Når alle regninger og utgifter i forbindelse med begravelsen er betalt, dere har fått beskjed om der er restskatt eller penger igjen på skatten, eiendom/leilighet solgt eller overtatt sitter
dere igjen med et nettobeløp. Dette beløpet skal deles mellom arvingene enten ved arvelovens regler eller i henhold til eventuelt testament.

Se informasjon om arveoppgjør på nettet Skatteetaten - Melding om arv

11.   Frafall på arv

Ved eventuell frafall til mindreårige skal beløp over 2G innbetales og forvaltes av Overformynderiet der den mindreårige bor. Ved frafall på arv til fordel for noen som er under utdannelse bør det undersøkes med Lånekassen hvilke regler som gjelder.

KONTAKT INFORMASJON

Moss tingrett
Postboks 338
1502 Moss

Besøksadresse: Prins Christian Augusts plass 5

Telefon 69 02 62 20

E-post: mosspost@domstol.no   

Til toppen