Velkommen som meddommer

Du er valgt ut av din kommune til å være meddommer i Moss tingrett i kommende periode 01.01.2021 – 31.12.2024.

Meddommerne har en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at innbyggerne har innflytelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved rettsavgjørelser.

Som meddommer deltar du i straffesaker og noen sivile saker, for eksempel overprøving av tvangsvedtak (barnevernloven og lov om psykisk helsevern).

Innkalling av meddommere

Når du får innkalling, må du merke deg tidspunktet nøye og varsle arbeidsgiver. Hvor lang tid i forveien du får innkalling kan variere, men skjer som regel i god tid. Normalt kommer innkallingen 4 til 5 uker i forveien. Om du trekkes ut, sender vi innkalling til deg per e-post. Du bekrefter innkallingen ved å svare på e-posten, alternativt returneres svarslippen i utfylt til stand som skannet vedlegg til retten pr e-post.

Med innkallingen følger tiltalebeslutning og bevisoppgave. Tiltalebeslutningen oppsummerer forholdet saken gjelder. Disse dokumentene er offentlige.

Vær oppmerksom på at det også kan gå med noen ekstra timer til domskonferanse og domsavsigelse. Dette skjer typisk et par dager etter at selve rettssaken er over.

Varameddommere skal kun møte på særskilt innkalling. Med særskilt innkalling menes personlig kontakt via telefon eller e-post.

Meddommere og varameddommere vil motta en sms med varsel om rettsmøtet ca. 2 dager før hovedforhandlingen. Dette er en automatisk sms og regnes ikke som særskilt varsel for meddommere. Varameddommere må være forberedt på å bli varslet helt frem til kl. 1000 den dagen saken skal gjennomføres, og må derfor være tilgjengelig på telefon fram til det klokkeslettet.

Er det noe som bør tilrettelegges for deg, f.eks. at du er rullestolbruker eller har nedsatt hørsel, er det viktig at du gjør oss oppmerksom på dette.

Hvor ofte gjør man tjeneste som meddommer?

Det er vanlig å bli trukket ut i 2-3 saker pr år.

Dokumentutveksling

I samhandling med domstolen vil du kunne motta dokumenter med personsensitivt innhold. Det er viktig at du håndterer dokumentene på en sikker måte. Dokumentene skal ikke gjøres tilgjengelig for andre enn deg selv. Videre er det viktig at du sletter/makulerer dokumentene, e-poster ol. etter at saken er ferdig. Vennligst benytt veiledningen på nettvett.no for å ivareta sikker sletting. Domstolen kan bistå med makulering av papirdokumenter.

Vi benytter tjensten sikker e-post ved oversendelse av dokumenter med personsensitivt innhold. Tjenesten er tilgjengelig via en webportal og kan benyttes av eksterne parter i kommunikasjon med domstolen. Her finner du en brukerveileder for denne sikre filoverføringen.

Elektronisk signatur

I domskonferansen kan dere bli enige om å signere rettsbok og avgjørelse elektronisk, fremfor oppmøte.

Det kan du gjøre på to måter:

 • Gjennom en trygg eSigneringsportal som er utviklet for offentlig og privat sektor:https://signering.posten.no/#/ Domstolen oppretter signeringsoppdraget og du signerer ved å logge deg inn på E-signering posten Norge - logg inn.
  Benytt BankID, BankID på mobil eller Buypass.
 • Meddommeren signerer siden med slutningen med penn. Denne skannes eller tas bilde av med mobilkamera. Bildet sendes til domstolen på epost.

Fritak - inhabilitet

Fritak

 • Utelukkelse pga. stilling
  Du kan ikke være meddommer dersom du har en politisk stilling som statsråd, statsrådens personlig sekretær eller politisk rådgiver, statssekretær, ansatt i domstolene, politiet eller kriminalomsorgen. Du kan heller ikke arbeide som praktiserende advokat.
 • Språkkunnskaper
  Du må ha gode kunnskaper i norsk. Rettsspråket er norsk.
 • Andre fritaksgrunner - for disse vises det til denne side 

Kan du være inhabil i saken?

Du kan ikke gjøre tjeneste som meddommer eller skjønnsmedlem hvis du er inhabil. Du kan være inhabil hvis du for eksempel

 • er i slekt med eller har nær tilknytning til noen av de personene som er involvert i saken, som partene, advokatene, fornærmede i en straffesak eller andre vitner i saken
 • på noen måte har interesse i eller tilknytning til saken
 • har uttalt deg om rettssaken, for eksempel i sosiale medier

Dersom du lurer på om du kan være inhabil i saken, må du straks kontakte retten om dette.

Din epost adresse

Det er en nødvendig at vi har din e-post adresse i vår kommunikasjon med deg. Meld fra om endringer til moss.meddommer@domstol.no

Praktiske forhold (Oppmøte – Korona - Bekledning – Parkering - Mat og drikke)

Oppmøte

Moss tingrett holder til i Prins Christian Augusts plass nr. 5 ved Nesparken, nærmeste nabo er Moss politistasjon.

Henvend deg i resepsjonen i 1. etasje ved ankomst. Vi ber om at du møter opp 15 minutter før rettsmøtet starter, med mindre annen beskjed er gitt.

Koronatiltak

 • Ikke møt opp om du ikke er frisk.
 • Hold 1-meters grense til andre.
 • Host/nys i armkroken.
 • Vask/sprit hendene.

Meddommere må ta med seg egen vannflaske, da det ikke er vann tilgjengelig i rettssalene.

Bekledning

Rettens leder, aktor og forsvarere har kapper. Vi skal vise partene respekt og det er viktig med en nøytral og alminnelig pen bekledning. Det er ikke krav om slips.

Parkering

Tingretten har ikke reserverte parkeringsplasser for besøkende. Vi anbefaler parkering på kommunal innfartsparkering, Myra. Parkeringsplassen ligger i umiddelbar nærheten til tingretten. Det er mulig å betale for parkeringen via mobiltelefon. Moss kommune har avgiftsfritak for el- og hy-biler på kommunale parkeringsplasser.

Må du betale for parkering, husk å ta vare på kvitteringen. Du får utlegget refundert.

Bespisning

Tingretten kan dessverre ikke tilby kantinefasiliteter for parter, vitner eller publikum forøvrig.

Du finner bakeri og bensinstasjon i umiddelbar nærhet til tinghuset. For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i særavtalen om dekning av utgifter til reise og kost (Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands).

Dekning av utgifter

Registrering av honorar og reiseutgifter gjøres via DFØ's selvbetjeningsportalen (Direktoratet for økonomistyring).

 • Tilgang til selvbetjeningsportalen får du fra 01.01.2021.
 • Når tilgang er opprettet, vil du motta en e-post fra DFØ.
  E-posten inneholder informasjon om pålogging og bruk av selvbetjeningsløsningene:
 • NB! Husk å registrer ditt kontonummer i selvbetjengingsløsningen.
 • Brukerstøtte, har du tekniske spørsmål eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med DFØ på telefon 40 63 40 21 eller via e-post lonn@dfo.no.


Meddommere og varameddommere som kan dokumentere at de blir trukket i lønn eller mister inntekt grunnet vervet som meddommer får dekket sitt tap, jf. rettsgebyrforskriften.

 • Attest fra arbeidsgiver som klart viser hvilket beløp som trekkes må fremlegges, skjemaet finnes her
 • Selvstendige næringsdrivende får dekket dokumentert tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap (= del årets bruttofortjeneste på 225 dager). Bruttofortjeneste kan dokumenteres ved kopi av ligningsattest.
 • Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden kr 250 for hver dag som går med til å møte i retten.

De som får lønn fra sin arbeidsgiver får ikke noen særskilt godtgjørelse utover refusjon av dokumenterte utlegg i henhold til  Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands.

Til toppen