Årsrapport 2020

Tinghuset

 

 

Domstoler i endring

Odd Magne Gjerde

Stortinget vedtok rett før jul en omfattende reform av domstolen i Norge. Størst endring blir det for tingrettene som reduseres fra 60 til 23, men hvor alle rettsstedene beholdes. Vedtaket er et kompromiss mellom Domstolkommisjonens forslag som gikk ut på 22 tingretter og 30 rettssteder, og hensynet til at brukerne skal få beholde sin «nærdomstol». Målet med reformen er at den skal gi økt rettssikkerhet, mindre administrasjon, kortere saksbehandlingstid og flere dommere.

Nedre Romerike tingrett, Øvre Romerike tingrett, og Glåmdal tingrett er vedtatt sammenslått til Romerike og Glåmdal tingrett. Den nye domstolen vil få om lag 70 ansatte, herunder ca. 30 dømmende årsverk. Domstolen vil få rettssteder i Lillestrøm, Eidsvoll og Kongsvinger.

Diskusjonen i forkant av reformen var preget av at mange, både innad i domstolene og i det politiske miljøet, mener mye og sterkt om hva som er den beste måten å organisere domstolene på. Sp, Ap og SV har varslet at man ikke har tenkt å gi opp kampen mot strukturendringen, og har varslet omgjøring av vedtaket, etter et eventuelt regjeringsskifte i høst. Mitt håp er at vi slipper nok en kamp om organiseringen av domstolene. Både vi som arbeider i domstolene, og samfunnet, er tjent med ro rundt domstolene. Uenigheten vil neppe bli mindre om saken tas opp på nytt etter valget. Det bør vektlegges at reformen har stor støtte innad i domstolene.

Det er foreløpig ikke bestemt når strukturendringen skal tre i kraft. Mye tyder imidlertid på at dette vil skje 1. juli. Før det skal det utnevnes ledere for alle de nye tingrettene.

Etter at reformen er trådt i kraft vil hver enhet bli driftet som en domstol, selv om man har flere rettssteder. Dommerne må påregne at man i noen grad må ta saker på et annet rettssted. Saksbehandlerne vil arbeide med saker som har sitt opphav i et annet rettssted. Saker vil også i noen utstrekning bli flyttet mellom rettsstedene. Samlet vil disse tiltakene bidra til at man oppnår effektiviseringen som Stortinget har lagt til grunn for reformen.

Et annet utviklingstrekk som preger domstolene er digitaliseringen. Vi var godt i gang med overgangen forut for pandemien, men digitaliseringsarbeidet har skutt fart under pandemien. Mye av det man har spart ved ikke å kunne avholde seminarer, tjenestereiser mv. er omprioritert til anskaffelse av nytt moderne digitalt utstyr. På mange måter har det skjedd mer på utstyrsfronten under pandemien, enn det har gjort på mange år forut.

I dag avvikles mange saker heldigitalt, mens det i andre saker benyttes en hybridmodell hvor de sentrale aktørene er tilstede i retten, mens vitner mv. deltar virtuelt via videokonferanse i rettssalene. Dette er gunstig av hensyn til smittevernet, men er også gunstig kostnadsmessig. Vi slipper fordyrende reiser til og fra rettslokalet. Det er liten tvil om at denne måten å avvikle rettssaker på vil bli videreført etter at pandemien er over.

Også for øvrig påvirker digitaliseringen vårt arbeid. Målet er å nærme oss en papirløs prosess. Dette medfører blant annet at det ikke lengre utveksles papirdokumenter i rettssalen, slik man gjorde tidligere. Dokumentene gjøres tilgjengelig for aktørene digitalt. Dette medfører betydelige besparelser når det gjelder papir og porto. Videre effektiviserer den digitale arbeidsmåten arbeidsprosessene, noe som gjør at vi får produsert mer enn tidligere.

Arbeidet i domstolene er således under endring. Dette er nødvendig for at domstolene også fremover skal beholde sin posisjon som den foretrukne tvisteløser. Utgangspunktet for at vi skal greie å beholde denne posisjonen er imidlertid den beste; Ipsos tiltroundersøkelse for 2020 viser at 92 prosent av befolkningen har svært eller ganske stor tiltro til domstolene mot 83 prosent i 2019. Dette er et fantastisk resultat, som vi er svært godt fornøyd med.

Jeg avslutter også i år med følgende setning: Domstolen er en innholdsrik og spennende virksomhet som vi er heldige å få arbeide i. Det setter vi pris på hver dag.

Odd Magne Gjerde
Kst. sorenskriver

Til toppen