Serviceerklæring

Serviceerklæring

Nedre Telemark tingretts serviceerklæring er en veiledning til deg som har ærend eller oppgaver i domstolen.

Serviceerklæringen forteller hva du kan forvente av Nedre Telemark tingrett i ulike situasjoner, og gi deg svar på en del praktiske spørsmål.


Nedre Telemark tingrett ønsker å yte god service til alle brukere. Vi har utviklet noen overordnede prinsipper for hvordan vi skal opptre overfor deg som bruker.

I Nedre Telemark tingrett skal vi:

 • Behandle alle med respekt
 • Spørre hva vi kan hjelpe med
 • Lytte til det du sier
 • Avklare hva vi kan gjøre for deg
 • Gi korrekt informasjon
 • Være tydelige og effektive
 • Levere høy kvalitet


Vi kan dessverre ikke love deg at en sak vil bli behandlet innen en bestemt tid. Noen ganger vil forhold utenfor domstolen forsinke fremdriften, og noen ganger hender det at saker må utsettes. Det vi imidlertid kan love deg, er at vi vil gjøre vårt beste for at de sakene som kommer inn til oss, blir behandlet så effektivt som mulig, og på en grundig og korrekt måte.


Hva kan du forvente av Nedre Telemark tingrett?


...når du ringer?

 • Alle telefonhenvendelser skal besvares raskt og høflig.
 • Du skal få informative svar på det du spør om.
 • Hvis den du forsøker å kontakte ikke svarer, vil telefonen bli satt videre, slik at du kan legge igjen en beskjed.


...når du besøker oss?

 • Alle skal møte en saksbehandler i informasjonen eller i ekspedisjonen. Her skal du alltid få høflige og informative svar på det du spør om.


...i en sivil sak?

 • Alle saker behandles så raskt som det er praktisk mulig. I snitt tar det ca. 6 måneder fra stevning kommer inn til dom blir avsagt, men dette varierer etter saker og sakstyper. Høyt prioriterte oppgaver er barnevernssaker og familiesaker.
 • Partene får så raskt som mulig beskjed om når saken kommer opp for retten. Dato for hovedforhandlingen fastsettes vanligvis når tilsvaret er kommet inn.
 • Når hovedforhandlingen er avsluttet, skal partene få beskjed om når dommen faller. Dommen skal avsies så raskt som det er praktisk mulig, og partene skal underrettes om forsinkelser.
 • Dommen sendes ut til prosessfullmektigene senest to dager etter at den er avsagt. Den som ikke har prosessfullmektig, vil få dommen tilsendt direkte.
 • Du får normalt tilbud om rettsmekling kort tid etter at saken kommer inn til retten. Begge parter må vanligvis være enig i at saken går til mekling. Behandlingstiden ved rettsmekling er ca.3-5 måneder.
 • Nedre Telemark tingrett hjelper til med å sette opp stevning, tilsvar eller anke. Du bør henvende deg i god tid før eventuelle tidsfrister løper ut, for å få en avtale med en dommer. Vær imidlertid klar over at dommeren ikke kan ta standpunkt til innholdet i saken eller gi veiledning i tvisten. Da må du i så fall søke juridisk bistand utenfor domstolen.


...i en straffesak?

 • Straffesaker behandles så raskt og effektivt som mulig. I straffesaker med meddommere tar det gjennomsnittlig 2 måneder fra saken kommer inn, til dom blir avsagt. Hvis den tiltalte sitter i varetekt eller er under 18 år, skal saken prioriteres og normalt behandles innen seks uker.
 • Når hovedforhandlingen er avsluttet, skal partene bli nærmere informert om når dommen blir avsagt.
 • Dommen vil enten bli lest opp i åpent rettsmøte eller forkynt på annen måte (postforkynning, fremmøteforkynning eller forkynning via politiet).
 • Tiltalte skal, enten direkte eller gjennom forsvareren, få tilsendt dommen senest to dager etter at den er avsagt. Innen samme frist skal dommen sendes eventuelt fornærmede som har krevd erstatning.
 • Domfelte og fornærmede kan få hjelp av retten til å sette opp anke og kjæremål. Du bør henvende deg i god tid før eventuelle tidsfrister løper ut, for å få en avtale med en dommer.


...når du skal vitne?

 • Når du kommer til informasjonen i tinghuset, skal du raskt få svar på hvor du skal gå og hvordan du videre skal forholde deg.
 • Ventetiden skal være så kort som mulig. Hvis det oppstår større forsinkelser, skal du få beskjed om dette, og eventuelt få oppgitt nytt tidspunkt.
 • Den godtgjøringen eller utgiftsdekningen du har krav på i en straffesak, vil bli overført direkte til din konto.


...når du er meddommer?

 • Du skal få innkalling i god tid og som hovedregel senest fire uker før saken starter.
 • Du skal informeres om hva oppgaven innebærer, både gjennom tilsendt skriftlig materiale og av rettens administrator før rettsmøtet begynner.
 • Du skal få godtgjøring for fremmøtet dersom du blir trukket i lønn, eller hvis du er student, arbeidsledig eller på annen måte uten ansettelsesforhold.


Anke
En avgjørelse i domstolen treffes vanligvis i form av en dom eller kjennelse. Hvis du er uenig med en avgjørelse i Nedre Telemark tingrett, kan den bringes inn for Agder lagmannsrett til ny behandling. Anken skal leveres til Nedre Telemark tingrett innen bestemte tidsfrister. Ankefristen er fire uker for sivile dommer og to uker for straffedommer. Fristen begynner å løpe fra den dagen avgjørelsen er forkynt.


Rettsgebyr
Den som reiser en sivil sak for en domstol, må i de fleste tilfeller betale rettsgebyr. (Noen saker er gebyrfrie, som farsskapssaker, saker om barnefordeling, saker etter husleieloven og arbeidsrettssaker.) Gebyret varierer etter hvor lenge hovedforhandlingen varer. Det må også betales gebyr for anke og kjæremål i sivile saker. Anke og kjæremål i straffesaker er gebyrfrie. Les mer på Domstol.no.


Mer informasjon

Mer informasjon om rettsgebyr og om saksgangen i domstolen finner du på domstolsportalen www.domstol.no. Skal du være vitne, meddommer eller part i en sak, vil du også finne praktisk og nyttig veiledning her.

 

Til toppen