Om tingretten

Toppbilde internett.jpg

Nord-Gudbrandsdal tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene: Vågå, Sel, Nord-Fron, Lesja, Dovre, Lom og Skjåk.

Tingretten holder til i Edvard Stormsveg 5, 2680 Vågå.

De dømmende oppgavene er i hovedsak å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger og vielser.

REDUSERT DRIFT SOM FØLGE AV MYNDIGHETENES TILTAK FOR Å HINDRE SPREDNING AV KORONAVIRUSET

I perioden 26. mars til og med 14. april 2020 gjelder følgende i Nord-Gudbrandsdal tingrett:

Ekspedisjonen vil være stengt for publikum.
Det vil være åpent for telefonhenvendelser mellom kl. 10.00 og 14.00 på tlf.nr. 61238310. 

Notarialbekreftelser: 

Det vil ikke bli utført notarialbekreftelser. Unntak kan gjøres der det er fare for vesentlig økonomisk tap dersom notarialforretningen ikke blir utført innen kort tid. Det kan tas kontakt på e-post eller telefon for nærmere vurdering.

Oppbudsbegjæringer: 

Oppbudsbegjæringer sendes med e-post eller ordinær post. Disse blir behandlet på vanlig måte uten at begjærende part er til stede.

Dødsfall og innlevering av testamenter

Begjæringer om uskifteattest, skifteattest og testamenter sendes med ordinær post.

Personlig veiledning gis kun på telefon. Forsinkelser med utstedelse av skifteattester må påregnes. 

Straffesaker: 

Meddomsrettssaker – alle hovedforhandlinger er avlyst.
Førerkortbeslag/besøksforbud - behandles i fjernmøte via telefon hvis vi får kontakt med siktede.

Fengslinger - begjæringer om varetektsfengsling behandles i rettsmøte (gjerne fjernmøte), hvis siktede ikke samtykker til skriftlig behandling.                                    

Alle andre saker er avlyst.

Sivile saker: 

Tvistesaker - Alle hovedforhandlinger, rettsmeklinger og rettsmøter til sluttbehandling er avlyst.

Konkurssaker - alle rettsmøter er avlyst.

Midlertidig sikring -  begjæringer om midlertidig sikring (midlertidig forføyning og arrest) sendes via Aktørportalen eller med e-post. Det vil bli foretatt en konkret vurdering i hver enkelt sak med hensyn til berammelser m.v. Behandlende dommer vil gi nærmere beskjed.
Gjeldsordning – Rettsmøter til behandling av begjæringer om gjeldsordning berammes inntil videre ikke.
Tvangssalg – begjæringer om tvangssalg behandles som vanlig.
Dødsboskifte og felleseieskifte - saksforberedende rettsmøter/meklingsmøter og skiftesamlinger vil ikke bli avholdt. 

Saker som kan behandles via fjernmøte eller ved skriftlig behandles på vanlig måte.


Kontaktinformasjon  

Postadresse: Nord-Gudbrandsal tingrett, Postboks 85, 2684 Vågå                        
Telefon:          61238310 fra kl. 10.00 til kl. 14.00

E-post:           nord-gudbrandsdal.tingrett@domstol.no


Vi vurderer forholdene fortløpende. Eventuelle endringer vil bli publisert. 

 

 

Til toppen