Årsstatistikk 2018

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. I 2018 var det en samlet nedgang i antall rettssaker på 1 %. Når det gjelder det store saksfeltet innenfor tvistesaker, midlertidig forføyning, var saksmengden på samme nivå som i 2017. For tvistesaker totalt var oppgangen på 10 %.

Domstolen har i all hovedsak overholdt de fastlagte saksbehandlingstider. Den store andel saker som haster, har fått den nødvendige prioritet.

Tvistesaker – midlertidig sikring

Tvistesakene viser en samlet økning på 10 % i forhold til 2017. Av tvistesaker utgjør begjæringer om midlertidig forføyning den største andelen og domstolen mottok omtrent samme antall begjæringer om midlertidig forføyning i 2018 som i 2017. Antall arrester økte med 18 %. Øvrige tvistesaker viser en oppgang på 76 % fra 37 til 66 saker. Øvrige tvistesaker er tvister i konkurssaker, tvangssaker og døds- og felleseiebo.

Konkurs

Det var en økning i antall konkursbegjæringer på 1 % fra 1 618 til
1 637 konkursbegjæringer. Det ble åpnet 807 konkursboer i 2018 mot 759 i 2017, en økning på 6 %. I 2018 kom det inn i alt 2 274 konkurssaker, en nedgang på 4 % i forhold til 2017.

Tvangssalg

I 2018 mottok Oslo byfogdembete totalt 2 166 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter mot 2 097 i 2017, en økning på 3 %. Brutt ned på salgsobjekt finner vi at det har vært 12 % økning i begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, 4 % nedgang i begjæringer om tvangssalg av adkomstdokumenter og 2 % nedgang i antall begjæringer om tvangssalg av borettsandeler.

Antall gjennomførte tvangssalg i 2018 var 85 mot 86 i 2017.

Gjeldsordning

Per 31. desember hadde Oslo byfogdembete mottatt 181 gjeldsordningssaker mot 201 i 2017, en nedgang på 10 %.

Øvrige tvangssaker

Klage på namsmannens avgjørelser, fravikelse av bolig samt andre tvangssaker har hatt en samlet nedgang på 14 % i forhold til 2017.

Dødsboskifter, felleseieskifter og andre skiftesaker

I 2018 mottok vi 131 begjæringer om offentlig skifte av dødsbo mot 132 i 2017. Antall begjæringer om felleseieskifter var 45, samme antall som i 2017. Antall andre skiftesaker var i 2018 19, også det samme antall som i 2017.

Forvaltningssaker

Forvaltningssakene viser en samlet nedgang med 2 % fra 2017 til 2018. Nedgangen har sammenheng med notarialbekreftelsene. Antall bekreftelser gikk ned med 3 % i forhold til i 2017, fra 24 141 i 2017 til 23 346 i 2018.

Det er en liten økning i antall anmeldte dødsfall, fra 3 933 i 2017 til 3 960 i 2018. Også for mottatte testamenter til oppbevaring viser tallene en liten øking på 1 %, fra 2 194 til 2 220 testamenter.

Les saksstatistikken her.

Grafer finner du her.

 

Til toppen