Halvårsstatistikk 2018

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. I første halvår 2018 har vi hatt en økning i antall begjæringer om midlertidig forføyning og arrest. Nå viser også konkursbegjæringene en økning i Oslo. Nedgangen i antallet begjæringer om tvangssalg har stanset.

Samlet sett gikk likevel antall rettssaker ned med 4 % sammenlignet med første halvår 2017. Det har særlig sammenheng med nedgangen i tvangsoppløsningsbo som er en sakstype med stort volum i Oslo, se nedenfor. For forvaltningssakene var det en liten reduksjon på 2 %.

Nedenfor kommenteres kort utviklingen for de sentrale sakstypene:

Tvistesaker – midlertidig sikring

Domstolen mottok i alt 289 tvistesaker til behandling første halvår 2018, som er 16 % flere enn i samme periode i fjor. Hovedtyngden av våre tvistesaker er midlertidig forføyning og arrest.

Konkurssaker

Antall konkursbegjæringer var første halvår på 855 saker, som var en økning på 3 %, mens det første halvår i fjor var en nedgang på 12 %. Det har i 2018 vært en økning på landsbasis. Andelen åpnede bo i Oslo byfogdembete ligger årlig på 50 % av de innkomne sakene.

En større nedgang i antall tvangsoppløsningsbo førte til at konkurssaker totalt sett gikk ned med 8 % til 1306 saker. Tvangsoppløsningsbo er mindre ressurskrevende enn konkursbegjæringene. De mottas en gang i året fra Brønnøysundregistrene, og gir utslag på statistikken første halvår.

Tvangssalg
Etter flere år med nedgang i antall mottatte begjæringer, er antallet så langt i 2018 på samme nivå som i første halvår i 2017 med 1118 saker. De aller fleste sakene om tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler blir løst før tvangssalg blir gjennomført. Så langt i år er det gjennomført tvangssalg av 51 enheter, en oppgang fra 41 enheter i samme periode i fjor.  

For øvrige tvangssaker, har det vært en nedgang.

Gjeldsordning
Trenden vi har sett de siste par årene med nedgang i antall gjeldsordningssaker har fortsatt.
Namsfogden i Oslo har imidlertid hatt en klar saksøkning, noe som kan tilsi at Oslo byfogdembete får en økning.

Det er nå blitt mulig for utenlandsboende å søke om gjeldsordning i Norge. Det er Namsfogden i Oslo og Oslo byfogdembete som behandler disse sakene. Vi har mottatt de første sakene fra Namsfogden.

Dødsboskifter
Begjæringer om offentlig skifte av dødsbo har vært svakt avtagende de siste årene. Så langt i år har vi mottatt 67 saker, som er en nedgang på 7 % fra i fjor.

Forvaltningssaker

Notarialbekreftelser hadde en økning i første halvår 2017 på 6 %, og en nedgang i 2018 på 3 %. Antall anmeldte dødsfall er uendret, mens antall mottatte testamenter til oppbevaring gikk ned med 4 % etter noe økning i 2017. Borgerlige vigsler har vært en del av domstolenes forvaltningssaker. Fra 01.01.2018 ble vigselsmyndigheten overført til kommunene.

Les saksstatistikken her.

Se grafer her.

Til toppen