Ikke oppløs Oslo byfogdembete!

Et ledende fagmiljø vil gå i oppløsning, hvis regjeringen får gjennomslag for å slå sammen Oslo byfogdembete og Oslo tingrett. Domstolen og alle sentrale brukere advarer sterkt mot forslaget.

Oslo byfogdembete er en velfungerende og effektiv spesialdomstol med ledende kompetanse innen bl.a. konkurs, arv og skifte, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, midlertidig forføyning og arrest. Nå har domstolen sendt et brev til Justiskomitéen, der man ber Stortinget si nei til regjeringens forslag om å slå sammen de to domstolene.

Gjelder ikke Oslo

Et forslag om å redusere landets rettskretser og slå sammen mindre domstoler, ligger nå på bordet til Justiskomitéen. Bakgrunnen er Domstolkommisjonens rapport om domstolstruktur og et ønske om mer robuste domstoler og større fagmiljøer.

-  Men Oslo har ikke dette behovet, understreker sorenskriver Inga Merethe Vik i brevet til Stortinget: Oslo byfogdembete har en meget stor saksmengde og saksbredde, og er i dag med sine 55 ansatte blant landets største domstoler. Oslo tingrett er landets aller største domstol. En sammenslåing mellom disse to vil gjøre den nye domstolen til en uheldig mastodont i norsk sammenheng.

Ignorerer brukerne

Alle berørte brukere, som Advokatforeningen, Skatteetaten, bostyrere, Konkursrådet og Namsfogden har i høringsuttalelser advart mot en sammenslåing av Oslo-domstolene. Dette overser regjeringen når den begrunner forslaget med å vise til brukernes behov, sier Vik.  Hun etterlyser også en nærmere utredning av forslaget, som kun er omtalt i et par spalter i Domstolkommisjonens rapport. I tidligere prosesser om sammenslåing i Oslo er man kommet til motsatt konklusjon; nemlig at Oslo byfogdembete bør bestå som egen spesialdomstol og kompetansesenter.

Store skader

Både brukerne, aktørene og domstolen selv frykter at en sammenslåing vil ha motsatt effekt av det regjeringen ønsker å oppnå i resten av landet.

Risikoen er stor for at et sterkt og ledende fagmiljø på denne måten går i oppløsning. Skadene kan bli uopprettelige, sier Vik.

Domstolen forventer et stort antall konkurs- og rekonstruksjonssaker i tiden som kommer. I den krisetiden landet nå står overfor, trengs et intakt Oslo byfogdembete i enda større grad enn ellers, konstaterer Inga Merethe Vik.

 

«Oslo byfogdembete er en spesialdomstol det er behov for»
(Leder i Dagens næringsliv 18.10.20)
«Sterk motstand mot sammenslåing av domstoler – regjeringen lyttet ikke»
(E24 15.10.20)
«Det virker som sammenslåingen har blitt behandlet med harelabb»
(E24 19.10.20)
«Fem gode grunner til ikke å slå sammen Oslo tingrett og Oslo byfogdembete»
(Rett24 15.06.20)

Til toppen