Midlertidige tiltak i konkurssaker grunnet den pågående pandemien

 I allerede berammede saker der Skatteetaten/kemneren er rekvirent utsettes sakene inntil videre og rettsmøtene avlyses. Det berammes ikke nye konkursmøter i saker der Skatteetaten/kemner er rekvirent. For andre konkursbegjæringer vurderes det konkret om rettsmøte skal avholdes eller berammes. Oppbudsbegjæringer sendes inn per vanlig post eller e- post og behandles på vanlig måte av dommer uten at begjærende part er til stede.

Skiftesamlinger avholdes som telefonmøte. Debitor fritas fra å delta på skiftesamlingen.

Til toppen