Oslo byfogdembetes saksstatistikk per første kvartal 2018

Den samlede inngangen for rettssakene var 8 % lavere i første kvartal i år enn tilsvarende periode i fjor. Tallene for første kvartal må imidlertid leses med forsiktighet. Det er tidlig på året og mye kan endre seg. I tillegg kommer at påsken i 2018 var i første kvartal mens den var i andre kvartal i 2017.

 

Nedenfor er utviklingen for de viktigste sakstypene kort kommentert.

Tvistesaker – midlertidig forføyning og arrest
Antall begjæringer om midlertidig forføyning viser en nedgang med 11 % første kvartal 2018 sammenlignet med første kvartal 2017. Samtidig har vi en vekst på 19 % i antall begjæringer om arrest. Sett under ett viser disse sakstypene en beskjeden nedgang på
4 %.

Konkurs
I første kvartal 2018 mottok vi 385 konkursbegjæringer, som er en nedgang på 14 % sammenlignet med første kvartal 2017. Samtidig økte antall konkursåpninger fra 181 konkursboer i 2017 til 186 i 2018.

Tvangssalg
Antall begjæringer om tvangssalg viser samlet en liten oppgang med 2 %. Begjæring om tvangssalg av borettsandeler økte med 8 %, mens begjæringer om tvangssalg av fast eiendom og adkomstdokumenter har hatt en nedgang med henholdsvis 4 og 7 %.

Gjeldsordning
Oslo byfogdembete mottok første kvartal 58 gjeldsordningssaker, mot 72 i tilsvarende periode i 2017.

Dødsboskifter
Så langt i år har vi mottatt 29 begjæringer om offentlig skifte av dødsbo, mot 37 i 2017.  

Forvaltningssaker
Domstolen behandlet 5 766 notarialbekreftelser i første kvartal. Det er 4 % færre enn for første kvartal 2017. Det var også en nedgang for de andre forvaltningssakene, 'anmeldte dødsfall' og 'testamenter til oppbevaring'.

Les saksstatistikken her. Se grafer her.

Til toppen