Saksstatistikk for 2019

Domstolens saksinngang har de senere år vært relativt stabil, men antall saker innenfor de enkelte saksfelt har variert en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. I 2019 var det en samlet økning i antall rettssaker på 1 %. Når det gjelder det store saksfeltet innenfor tvistesaker, midlertidig forføyning, var det en nedgang i antall innkomne saker redusert med 10 % sammenlignet med 2018. Konkursbegjæringene hadde en økning på 7 % og antall åpnede konkurser økte med 11 %.

Alle saksfelt i Oslo byfogdembete har tidsfrister for saksbehandlingen. Disse er enten vedtatt av Stortinget, Domstoladministrasjonen eller av domstolen selv. Også i 2019 overholdt domstolen i all hovedsak de fastlagte saksbehandlingstider. Den store andel saker som haster, har fått den nødvendige prioritet.

Nedenfor er utviklingen for de viktigste sakstypene kort kommentert.

Tvistesaker – midlertidig sikring
Tvistesakene viser en samlet nedgang på 16 % i forhold til 2018. Av tvistesaker utgjør begjæringer om midlertidig forføyning den største andelen og domstolen mottok 35 færre begjæringer om midlertidig forføyning i 2019 enn i 2018. Antall arrester ble redusert med hele 41 %. Øvrige tvistesaker, som er tvister i konkurssaker, tvangssaker og døds- og felleseiebo, ligger på samme nivå som i 2018 med 63 saker.

Konkurs
I 2019 kom det inn i alt 2 413 konkurssaker, en økning på 6 % i forhold til 2018. Det var en økning i antall konkursbegjæringer på 7 % fra 1637 til 1 757 og det ble åpnet 899 konkursboer i 2019 mot 807 i 2018, en økning på 11 %.

Tvangssalg
I 2019 mottok Oslo byfogdembete totalt 2211 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter mot 2166 i 2018, en økning på 2 %. Brutt ned på salgsobjekt finner vi at det har vært 4 % reduksjon i begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, 17 % økning i begjæringer om tvangssalg av adkomstdokumenter og 5 % økning i begjæringer om tvangssalg av borettsandeler.

Antall gjennomførte tvangssalg i 2019 var 105 mot 86 i 2017.

Gjeldsordning
Per 31. desember hadde Oslo byfogdembete mottatt 176 gjeldsordningssaker mot 181 i 2018, en nedgang på 3 %. Etter en stor nedgang i antall saker har saksinngangen de siste 3 år vært relativt stabil.

Øvrige tvangssaker
Klage på namsmannens avgjørelser, fravikelse av bolig samt andre tvangssaker har vist en nedgang fra 290 saker i 2018 til 259 saker i 2019.

Dødsbo- og felleseieskifter
I 2019 var det en viss økning i antall begjæringer om offentlig skifte av dødsbo. I 2019 mottok vi 147 begjæringer mot 131 i 2018. Antall begjæringer om felleseieskifter var 34 mot 45 i 2018.

Forvaltningssaker
Forvaltningssakene viser en samlet nedgang på 3 % fra 2018 til 2019. Antall notarialbekreftelser gikk ned med 4 %, fra 23 346 bekreftelser i 2018 til 22 425 bekreftelser i 2019.

Det er en tilsvarende nedgang i antall anmeldte dødsfall, fra 3 960 i 2018 til 3 796 i 2019. For mottatte testamenter til oppbevaring viser tallene en liten øking på 1 %, fra 2 220 til 2 275 testamenter.

Les saksstatistikken her.

Grafer finner du her.

 

Til toppen