Saksstatistikk for første kvartal

Den samlede inngangen for rettssakene var 7 % lavere i første kvartal i år enn tilsvarende periode i fjor. Det er normalt ikke så mye å lese ut av tallene for første kvartal. Nedgangen i år må imidlertid langt på vei tilskrives Covid-19-pandemien, som førte til at domstolen mottok svært få saker fra siste del av mars. Når det gjaldt åpnede konkurser, var det imidlertid en mindre økning. Det tilføyes at både saksinngang og saksavvikling har begynt å normalisere seg etter påske.

Nedenfor er utviklingen for de viktigste sakstypene kort kommentert.

Tvistesaker – midlertidig forføyning og arrest 
Antall tvistesaker ble redusert med 24 % i første kvartal 2020 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Begjæringer om midlertidig forføyning hadde en nedgang i perioden på 11 %, mens nedgangen i antall begjæringer om arrest var på 39 %. For de øvrige tvistesaker var nedgang på 58 %.

Konkurs
I første kvartal 2020 mottok vi 411 konkursbegjæringer som er en reduksjon på 9 % sammenlignet med første kvartal 2019. Samtidig økte antall konkursåpninger fra 203 konkursboer i 2019 til 215 i 2020. Frem til og med februar var det en økning i konkurssaker med 9 %, slik at det må antas at Covid-19-pandemien har preget mars måned betydelig.

Tvangssalg
Antall begjæringer om tvangssalg hadde samlet en liten nedgang med 1 %. Begjæring om tvangssalg av borettsandeler ble redusert med 3 %, mens begjæringer om tvangssalg av fast eiendom hadde en økning med 5 %. Antallet tvangssalg av adkomstdokumenter ble redusert fra 33 i første kvartal 2019 til 25 i 2020 (27 %).

Gjeldsordning
Første kvartal mottok Oslo byfogdembete 51 gjeldsordningssaker mot 38 i tilsvarende periode i 2019. Dette er en økning på 34 %. Det er små tall og vanskelig så tidlig på året å si om denne oppgangen vil fortsette i 2020. Økningen synes å ha sammenheng med noe flere oversendelser av tvungne gjeldsordningssaker fra namsmannen.

Dødsboskifter
Så langt i år har vi mottatt 37 begjæringer om offentlig skifte av dødsbo mot 47 i 2019.

Forvaltningssaker
Domstolen behandlet 4164 notarialbekreftelser i første kvartal. Det er 24 % færre enn for første kvartal 2019. For "anmeldte dødsfall" var saksinngangen 5 % lavere, mens antallet "testamenter til oppbevaring" viste en reduksjon på 3 % sammenlignet med første kvartal 2019.

Les saksstatistikken her. Se grafer her.

 

 

Til toppen