Saksstatistikk første kvartal

Den samlede inngangen for rettssakene var 5 % høyere i 1. kvartal i år enn tilsvarende periode i fjor.

Tallene for 1. kvartal må leses med en viss forsiktighet. Det er tidlig på året og mye kan endre seg. I tillegg kommer at påsken i 2018 var i 1. kvartal mens den er i 2. kvartal i 2019.

Nedenfor er utviklingen for de viktigste sakstypene kort kommentert.

Tvistesaker – midlertidig forføyning og arrest 

Antall tvistesaker totalt steg med 4 % i 1. kvartal 2019 sammenlignet med tilsvarende periode i 2018. Begjæringer om midlertidig forføyning viser en nedgang i perioden på 3 %, mens vi har en vekst i antall begjæringer om arrest med 6 %.

Konkurs

I 1. kvartal 2019 mottok vi 452 konkursbegjæringer som er en økning på 17 % sammenlignet med 1. kvartal 2018. Samtidig økte antall konkursåpninger fra 186 konkursboer i 2018 til 203 i 2019.

Tvangssalg

Antall begjæringer om tvangssalg viser samlet en liten nedgang med 1 %. Begjæring om tvangssalg av borettsandeler økte med 1 %, mens begjæringer om tvangssalg av fast eiendom har hatt en nedgang på 6 %. Antallet tvangssalg av adkomstdokumenter økte fra 25 i 1. kvartal 2018 til 33 i 2019 (32 %).

Gjeldsordning

1. kvartal mottok Oslo byfogdembete 38 gjeldsordningssaker mot 58 i tilsvarende periode i 2018. Dette er en nedgang på 34 %.

Dødsboskifter

Så langt i år har vi mottatt 47 begjæringer om offentlig skifte av dødsbo, mot 29 i 2018.  

Forvaltningssaker

Domstolen behandlet 5 458 notarialbekreftelser i 1. kvartal. Det er 5 % færre enn for
1. kvartal 2018. For "anmeldte dødsfall" var saksinngangen omtrent som 1. kvartal 2018, mens antallet "testamenter til oppbevaring" viste en økning på 12 % sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Les saksstatistikken her. Se grafer her.


 

 

Til toppen