Saksstatistikk og øvrig status - første halvår

Saksinngangen på de fleste av domstolens saksområder har gått vesentlig ned 1. halvår 2020. Denne utviklingen har sammenheng med korona-pandemien og regjeringens tiltak fra 12. mars. Det blir derfor noe misvisende å sammenligne tallene med 1. halvår 2019. Før pandemiutbruddet lå domstolen an til noenlunde samme saksinngang som fjoråret. Resultatet for 1. halvår 2020 ble en samlet nedgang i antall rettssaker på 17 %. Oslo byfogdembete har nå vært i tilnærmet normal drift siden midten av mai.

 

Oslo byfogdembete mottok 13 % færre begjæringer om midlertidig forføyning og 28 % færre begjæringer om arrest i 1. halvår 2020 sammenlignet med samme halvår i 2019.

Antall konkursbegjæringer gikk ned med 27 %, mens andelen åpnede bo økte til 62 %. Skatt Øst og Oslo kemnerkontor sendte ikke inn nye konkursbegjæringer de første månedene etter koronautbruddet, og vi forventer derfor flere begjæringer etter ferien. Begjæringer om oppbud og begjæringer fra private rekvirenter har vært behandlet på vanlig måte gjennom hele halvåret.

Antall begjæringer om tvangssalg av bolig gikk ned med 24 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Enkelte inkassoselskaper har sendt inn færre begjæringer enn normalt.

Antall notarialbekreftelser gikk ned 43 %. Etterspørselen har tatt seg noe opp de siste ukene. Oslo tinghus har vært stengt for alminnelig publikum, og det har vært nødvendig med timebestilling.

Det er grunn til å tro at det etter hvert kan komme en større økning i antall konkursbegjæringer på grunn den vanskelige økonomiske situasjonen i mange virksomheter. Det kan dessuten komme en del saker etter den nye rekonstruksjonsloven som trådte i kraft i mai. Så langt har vi innvilget rekonstruksjon i to saker. Egne regler om rekonstruksjon for mindre foretak ble gjort gjeldende fra 1. juli.

Oslo byfogdembete har de senere månedene blant annet deltatt i innføringen av rekonstruksjonsloven og har i den forbindelse avholdt flere web-seminarer for andre domstoler. I samarbeid med Domstoladministrasjonen forestår vi også arbeidet med innføringen av ny arvelov som trer i kraft fra nyttår. Det omfatter blant annet endringer i saksflyt, maler og skifteattester samt opplæring i form av webseminar for andre domstoler.  

Reduksjonen i antall nye saker har bidratt til at Oslo byfogdembete ikke har bygget opp restanser, til tross for ressurskrevende utviklingsarbeid. Saksbehandlingstidene er i all hovedsak er overholdt. Hjemmekontorordning og nye digitale løsninger har muliggjort en god saksavvikling til tross for omstendighetene.

Nedenfor er utviklingen for de viktigste sakstypene kort kommentert:

Tvistesaker – midlertidig sikring
Tvistesakene viser en samlet nedgang på 19 % i forhold til 1. halvår 2019. Av tvistesaker utgjør begjæringer om midlertidig forføyning den største andelen. Vi hadde en nedgang på 21 saker, dvs. 13 % fra 1. halvår 2019. Antall arrester ble redusert med 15 saker, dvs. 28 %. Øvrige tvistesaker viser en nedgang på 33 % fra 33 til 22 saker. Dette er tvistesaker i konkurssaker, tvangssaker og døds- og felleseiebo.

Konkurs
Det var en reduksjon på 27 % fra 876 til 637 innleverte konkursbegjæringer i 1. halvår sammenlignet med samme periode i 2019. Det ble åpnet 396 konkursboer i 1. halvår 2020 mot 444 i samme periode i 2019, en reduksjon på 11 %. Andelen åpnede bo ved Oslo byfogdembete ligger normalt på om lag 50 % av de mottatte begjæringene. I denne perioden har antall åpnede bo vært på 62 %.

Det innkom i alt 1115 konkurssaker, en reduksjon på 16 %. I disse tallene ligger bl.a. tvangsoppløsningsbo, som er mindre ressurskrevende enn konkursbegjæringene. De mottas en gang i året fra Brønnøysundregistrene, og gir utslag på statistikken første halvår. Det er mottatt 388 saker av denne type og dette er 4 % høyere enn i 2019.

Tvangssalg
I 1. halvår 2020 mottok Oslo byfogdembete totalt 849 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter mot 1102 i 2019, en nedgang på 23 %. Brutt ned på salgsobjekt finner vi at det har vært 24 % nedgang i begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, 36 % reduksjon i begjæringer om tvangssalg av adkomstdokumenter og 21 % nedgang i antall begjæringer om tvangssalg av borettsandeler. De aller fleste sakene om tvangssalg blir løst før salg blir gjennomført. Så langt i år har det vært gjennomførte tvangssalg av 36 enheter mot 48 enheter i 2019.

Gjeldsordning

Trenden vi har sett de siste årene med nedgang i antallet gjeldsordningssaker, har så langt i 2020 flatet ut. Per 30. juni 2020 hadde Oslo byfogdembete mottatt 87 saker mot 81 i 2019, en økning på 7 %. Nedgangen tidligere år har bl.a. skyldtes at Namsmannen behandler en stadig større andel av de enklere sakene.

Øvrige tvangssaker
Klage på namsmannens avgjørelser, fravikelse av bolig samt andre tvangssaker har også vist en nedgang fra 129 saker i 1. halvår 2019 til 119 saker i 2020.

Dødsboskifter, felleseieskifter og andre skiftesaker
I 1. halvår 2020 mottok vi 83 begjæringer om offentlig skifte av dødsbo mot 82 i 2019. Antall begjæringer om felleseieskifte og andre skiftesaker ble redusert fra 20 til 15 saker i første halvår.

Forvaltningssaker
Forvaltningssakene viser en samlet nedgang med 33 % fra 1. halvår 2019 til 2020. Nedgangen har sammenheng med at notarialbekreftelsene gikk ned med 43 %, fra 11182 bekreftelser i 2019 til 6364 i 2020. Det var en liten oppgang med 3 % i antall anmeldte dødsfall, fra 2047 saker i 1. halvår 2019 til 2108 saker i 2020.  For mottatte testamenter til oppbevaring viser tallene en nedgang på 1 %, fra 1130 til 1119 testamenter.

 

Les utdrag av saksstatistikken her.

Les tall for juni og 1. halvår her.

Grafer finner du her.

Til toppen