Saksstatistikk per tredje kvartal

Saksinngangen på de fleste av domstolens saksområder har gått vesentlig ned i 2020. Denne utviklingen har sammenheng med korona-pandemien og regjeringens tiltak etter 12. mars. Det blir derfor noe misvisende å sammenligne tallene med 2019. Før pandemiutbruddet lå domstolen an til noenlunde samme saksinngang som i fjoråret. Resultatet hittil i 2020 er en samlet nedgang i antall rettssaker på 14 %. Oslo byfogdembete har vært i tilnærmet normal drift siden midten av mai. Det har hittil i år vært en nedgang i antall konkursbegjæringer med om lag 23 %.

Nedenfor kommenteres kort utviklingen for de sentrale sakstypene:

Rettssaker

Tvistesaker – midlertidig forføyning og arrest

Tvistesakene har så langt i år gått ned med 11 %. Totalt har vi mottatt 314 saker mot 354 saker i 2019.Av tvistesaker utgjør begjæringer om midlertidig forføyning den største andelen.

­­­­­­­­­­­Konkurs

Domstolen har mottatt 996 konkursbegjæringer, som er 23 % færre enn i tilsvarende periode i fjor (1 289 begjæringer). Det blir generelt åpnet konkurs i omlag halv­parten av de mottatte sakene (hittil i år er det åpnet konkurs 576 saker). Størstedelen av konkursbegjæringene fremmes av skatteetaten og Oslo kemnerkontor som sendte inn få saker fra 12. mars og frem til mai. Antall oppbud har økt.

Tvangssalg

Begjæringer om tvangssalg per 3. kvartal 2020 er redusert med 19 % i forhold til 2019. Totalt har vi mottatt 1 327 begjæringer om tvangssalg mot
1 640 begjæringer i 2019. Tvangssalg av fast eiendom og boretts-andeler er redusert med om lag 18 %, mens tvangssalg av adkomstdokumenter er redusert med 36 %.

Gjeldsordning

Antall gjeldsordningssaker er omtrent på samme nivå som i 2019 med 122 begjæringer hittil i 2020 mot 124 begjæringer i 2019.

Skiftesaker

Begjæringer om offentlig skifte av dødsbo, begjæring om offentlig felleseieskifte og andre skiftesaker har samlet økt med 3 % hittil i år.

Forvaltningssaker

Forvaltningssakene viser samlet en nedgang på 33 % i forhold til situasjonen per 3. kvartal 2019. Nedgangen refererer seg til at antall notarialbekreftelser har gått ned med 42 % fra 16 839 saker i 2019 til 9 742 saker i 2019. Antall mottatte testamenter til oppbevaring er redusert med 2 % fra 1 657 til 1 623 testamenter. Det ble meldt 3 020 dødsfall mot 2 955 dødsfall i 2019, en økning på 2 %.  

Les saksstatistikk her.

Se grafer her.

 

Til toppen