Saksstatistikk første halvår

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. Saksinngangen i 1. halvår 2019 har vært relativt stabil sammenlignet med samme periode i 2018. Det har vært en liten økning i antallet mottatte konkurs- og skiftesaker, mens det for midlertidig forføyninger, arrest og tvangssalg er gått noe ned. Her var antallet mottatte saker på nivå med 2017-tallene. Totalt har antallet rettssaker gått ned med 2 %.

Domstolen har i all hovedsak overholdt de fastlagte saksbehandlingstider. Den store andel saker som haster, har fått den nødvendige prioritet.

Nedenfor er utviklingen for de viktigste sakstypene kort kommentert.

Tvistesaker – midlertidig sikring

Tvistesakene viser en samlet nedgang på 12 % i forhold til 1. halvår 2018. Av tvistesaker utgjør begjæringer om midlertidig forføyning den største andelen og domstolen mottok 25 færre antall begjæringer om midlertidig forføyning i første halvår 2019 enn i samme periode i 2018. Antall arrester ble redusert med 28 % fra 74 til 53 saker. Øvrige tvistesaker viser en oppgang på 43 % fra 23 til 33 saker. Øvrige tvistesaker er tvister i konkurssaker, tvangssaker og døds- og felleseiebo.

Konkurs

Det var en økning på 2 % fra 855 til 876 konkursbegjæringer i 1. halvår 2019 sammenlignet med samme periode i 2018.  Andelen åpnede bo ved Oslo byfogdembete ligger normalt på om lag 50% av de mottatte begjæringene.  Det ble åpnet 444 konkursboer i 1. halvår 2019 mot 429 i samme periode i 2018, en økning på 3,5 %.

I perioden er det innkommet i alt 1328 konkurssaker, en økning på 2 % i forhold til 2018. I disse tallene ligger bl.a. tvangsoppløsningsbo som er mindre ressurskrevende enn konkursbegjæringene. De mottas en gang i året fra Brønnøysundregistrene, og gir utslag på statistikken første halvår. Hittil i år er det mottatt 372 saker av denne type og dette er på samme nivå som i 2018.

Tvangssalg

I 1. halvår 2019 mottok Oslo byfogdembete totalt 1102 begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter mot 1118 i 2018, en nedgang på 1 %. Brutt ned på salgsobjekt finner vi at det har vært 2 % nedgang i begjæringer om tvangssalg av fast eiendom, 10 % økning i begjæringer om tvangssalg av adkomstdokumenter og 2 % nedgang i antall begjæringer om tvangssalg av borettsandeler.

De fleste sakene om tvangssalg av faste eiendom, borettsandeler og adkomstdokumenter blir løst før tvangssalg blir gjennomført.  Så langt i år har det vært gjennomførte tvangssalg av 50 enheter i 1. halvår 2019 var mot 51 enheter i 2018.

Gjeldsordning

Trenden vi har sett de siste årene med nedgang i antallet gjeldsordningssaker har fortsatt. Pr. 30. juni 2019 hadde Oslo byfogdembete mottatt 81 gjeldsordningssaker mot 101 i 2018, en nedgang på 20 % noe som ikke minst skyldes at Namsmannen tar en stadig større andel av de enklere sakene.

Øvrige tvangssaker

Klage på namsmannens avgjørelser, fravikelse av bolig samt andre tvangssaker har også vist en nedgang fra 148 saker i 1. halvår 2018 til 129 saker i 2019.

Dødsboskifter, felleseieskifter og andre skiftesaker

I 1. halvår 2019 mottok vi 82 begjæringer om offentlig skifte av dødsbo mot 67 i 2018, en økning på 22 %. Antall begjæringer om felleseieskifter og antallet andre skiftesaker var på samme nivå som i 2018.

Forvaltningssaker

Forvaltningssakene viser en samlet nedgang med 6 % fra 1. halvår 2018 til 2019. Nedgangen har sammenheng med notarialbekreftelsene som gikk ned med 7 % i forhold til i 2018, fra 12059 bekreftelser i 2018 til 11182 bekreftelser i 2019.

Det er også en liten nedgang (3%) i antall anmeldte dødsfall, fra 2119 i 1. halvår 2018 til 2047 saker i 2019.  For mottatte testamenter til oppbevaring viser tallene en øking på 5 %, fra 1075 til 1130 testamenter.

Les utdrag av saksstatistikken her.

Grafer finner du her.

 

Til toppen