Opprettelse av testament

Formkrav ved opprettelse av testament

Vi kan dessverre ikke være testamentsvitne eller bistå på annen måte når et testament skal opprettes, men vi minner om at:

 • den som oppretter testament må være minst 18 år
 • testamentet skal være skriftlig
 • testamentsvitnene må være minst 18 år og ikke være gift med eller være i (nær) slekt med de som er tilgodesett. Nærmere regler om dette finner du i arveloven § 61.
 • både testator (den som oppretter testamentet) og de to testamentsvitnene må være til stede samtidig og vitnene må vite at dokumentet skal være et testament
 • vitnene bør gi en vitnepåtegning som eksempelvis lyder:
  ”Som særskilte tilkalte vitner bekrefter vi at ovenstående testament i dag, mens vi begge var til stede samtidig, ble undertegnet av NN, som vedkjente seg det som sin siste vilje. Vi underskriver etter NN's ønske, og mens NN selv er til stede, liksom vi bekrefter at NN hele tiden har hatt full, normal dømmekraft.”
 • testator skal enten undertegne mens vitnene er til stede, eller om testamentet er undertegnet før, bekrefte at det er hans/hennes underskrift
 • testator skal være til stede når vitnene undertegner
 • datering bør fremgå både ved testators og vitnenes underskrift

Testamentets innhold

Vi anbefaler at den som oppretter testament:

 • skriver sitt eget fødselsnummer (11 siffer)
 • husker å bestemme hvem som skal være "sluttarving", dvs. hvem som skal arve det resterende av arveformuen etter at eventuelle legatarer (de som skal arve en gjenstand eller bestemt sum) har mottatt sitt 

Avhengig av familiesituasjonen, setter loven visse grenser for testasjonsfriheten. Det kan være lurt å søke juridisk hjelp når man vil opprette testament.

Til toppen