Gjennomføring av offentlig skifte

Beslutte offentlig skifte

Dødsboet kan skiftes offentlig når en av arvingene har bedt om det, eller fordi retten har besluttet det av eget tiltak. Det står mer om vilkårene for å åpne offentlig skifte under "Ulike skifteformer".

Utgiftene ved bobehandlingen skal dekkes av dødsboets midler. Om boet ikke er overtatt til privat skifte, og bankinnskudd eller andre verdier overstiger kr 45 000, kan retten beslutte at dette er tilstrekkelig sikkerhet. Er boet overtatt til privat skifte, krever vi alltid at det forskuddsvis innbetales kr 45 000. Beløpet benyttes kun dersom det viser seg at boets midler ikke er tilstrekkelig til å dekke dette. De totale boomkostningene vil overstige dette beløpet. 

Bostyrer

Når boet skal skiftes offentlig, bestemmer retten hvilken advokat som skal være bostyrer. Vedkommende forvalter boet på vegne av retten og har fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret. Salæret dekkes av dødsboets midler. Salæret er ikke et forhåndsbestemt beløp, men fastsettes på bakgrunn av det arbeidet som er utført og hvor mange timer som er påløpt i den forbindelse. 

Bomøte

Som hovedregel vil bostyrer innkalle arvingene til et bomøte innen én måned etter at offentlig skifte er åpnet. På dette møtet opplyser arvingene om sitt syn på fordelingen av boets eiendeler og om noen av disse skal selges. Den videre fremdriften og eventuell uenighet mellom arvingene klarlegges.

Det kan innkalles til bomøter på ethvert trinn i bobehandlingen når bostyreren finner det hensiktsmessig. 

Uenighet – skiftetvister

Hvis arvingene er uenige om spørsmål som har betydning for behandlingen av dødsboet, skal bostyrer undersøke om det er grunnlag for at arvingene kan komme til enighet. Dersom arvingene ikke blir enige, gir bostyrer retten beskjed om dette. Retten vil deretter gi en av arvingene frist til å reise tvist. Motparten vil være en eller flere arvinger i boet. Bostyrer tar ikke del i tvisten, verken som part eller prosessfullmektig.

Når tvist er reist, vil retten sende det innkomne til motparten for merknader. Ofte vil det bli innkalt til muntlige forhandlinger hvor partene redegjør for sitt syn og det er anledning til bevisførsel og å innkalle vitner. Dersom arvingen ønsker juridisk bistand, må arvingen selv kontakte advokat. 

Avslutning

Dersom arvingene i løpet av bobehandlingen blir enige om å avslutte bobehandlingen selv, kan boet tilbakeleveres til privat skifte dersom vilkårene for dette er til stede.

Et offentlig skifte avsluttes ellers ved at det lages en oppstilling over avdødes verdier og gjeldsposter ved dødsfallstidspunktet og senere inntekter og utgifter. Bostyrer setter opp en oversikt over hva den enkelte arving skal motta. Arvingene får anledning til å kommentere denne samt bostyrers salærforslag før retten fastsetter fordelingen. Dersom arvingene mener at salærforslaget er for høyt, kan de be om at retten fastsetter salæret.

Bostyrer sørger for at arven overføres til arvingene.

 

 

Til toppen