Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembete krever inn rettsgebyr ved å sende deg en faktura.

Fakturabetaling gjelder ikke notarialbekreftelser, da dette må betales når du mottar bekreftelsene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim. 

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway
International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304
Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK
Betalingsinformasjon: Kidnummer og/eller saksnummer

Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2020 kr 1 172.

Konkurs

 • Ved konkursbegjæring - sikkerhet for omkostninger, kr 58 600
 • Konkursbegjæringen trekkes tilbake, avvises mv., kr 1 758
 • Konkurs- og tvangsoppløsningsbo som avsluttes med utlodning, kr 29 300
 • Konkurs- og tvangsoppløsningsbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren, kr 14 650
 • Tvangsavviklingsbo som avsluttes med utlodning, kr 3 750
 • Tvangsavviklingsbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren, kr 3 399
 • Ved begjæring om gjeldsforhandling i konkurs må det innbetales et fastsatt beløp til retten. Dette skal ved siden av rettsgebyret dekke salæret til gjeldsnemdens medlemmer. Hvis en gjeldsforhandling går over i konkurs, betales istedet gebyr som for et konkursbo. Rettens gebyr ved en gjennomført gjeldsforhandling er per 01.01.2020 kr 5 860
 • Begjæring om gjeldsforhandling i konkurs trekkes tilbake, avvises mv., kr 3 516

 

 
Dødsfall/arv

 • Offentlig skifte ved bobestyrer (i tillegg kommer bobestyrers salær), kr 10 548
 • Før eventuelt skifte åpnes - sikkerhet for omkostninger (inkludert rettsgebyr), kr 45 000
 • Utferdigelse av proklama før offentlig skifte, kr 2 578
 • Forberedende rettsmøte i dødsbo, kr 2 344
 • Oppbevaring av testament i domstolen, kr 937. Vi gjør oppmerksom på at gebyrplikten er knyttet opp til det enkelte dokument. Dette betyr at det ved oppbevaring av tilleggstestament, endringer i eller bytte av testament, påløper et nytt gebyr på kr 937

Skilsmisse/separasjon

 • Forberedende rettsmøte, kr 2 344
 • Offentlig skifte, kr 12 306
 • Gebyret halveres dersom boet tilbakeleveres partene,
  kr 6 153


Tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse

 • Begjæring om tvangssalg, kr 1 289
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet, kr 7 383 (i tillegg til gebyret ovenfor)
 • Begjæring om fullbyrdelse av utenlandsk tvangsgrunnlag, 
  kr 1 992
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet, kr 7 383 (i tillegg til kr 1 289)
 • Besluttet tvangsoppløsning av sameie, kr 7 383 (i tillegg til
  kr 1 289)
 • Tvangsfravikelse i tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14, gebyrfritt
 • Begjæring om fravikelse/utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd, bokstav d og e, 
  kr 2 461


Midlertidig sikring og midlertidige avgjørelser

 • Begjæring om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning), kr 2 930
 • Begjæring om endring, opphevelse, forlengelse av midlertidig sikring, gebyrfritt


Gjeldsordning

 • Begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger, gebyrfritt
 • Begjæring om tvungen gjeldsordning; gebyrfritt
 • Begjæring om endring eller opphevelse av gjeldsordning, gebyrfritt


Klage over namsmannens avgjørelser

 • Kr 1 172


Anke

 • Anke over dom, kr 28 128
 • Anke over kjennelse, kr 7 032

Notarialbekreftelser

 • Per notarialbekreftelse, kr 293

Annet

 • Stevning, kr 5 860
   
Til toppen