Gebyr og betaling

Betalingsinformasjon

Oslo byfogdembete krever inn rettsgebyr ved å sende deg en faktura.

Fakturabetaling gjelder ikke notarialbekreftelser, da dette må betales når du mottar bekreftelsene.

Vår fakturaadresse er Oslo byfogdembete, 1460ERSJ, Fakturamottak DFØ, Pb. 4716, 7468 Trondheim. 

Ved betaling fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway
International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304
Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK
Betalingsinformasjon: Kidnummer og/eller saksnummer

Grunnsatsen for ett rettsgebyr (1R) er for saker innkommet fra og med 01.01.2021 kr 1 199.

Konkurs

 • Ved konkursbegjæring - sikkerhet for omkostninger, kr 59 950
 • Konkursbegjæringen trekkes tilbake, avvises mv., kr 1 798
 • Konkurs- og tvangsoppløsningsbo som avsluttes med utlodning, kr 29 975
 • Konkurs- og tvangsoppløsningsbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren, kr 14 987
 • Tvangsavviklingsbo som avsluttes med utlodning, kr 3 836
 • Tvangsavviklingsbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren, kr 3 477
 • Ved begjæring om rekonstruksjon må det innbetales sikkerhet for omkostninger,normalt minst kr 300 000
 • Gjennomført rekonstruksjon, kr 5 995
 • Rekonstruksjonbegjæring som trekkes tilbake, avvises mv., kr 3 597
 • Rekonstruksjon som går over i konkurs, gebyr som for et konkursbo

 

 
Dødsfall/arv

 • Offentlig skifte ved bobestyrer (i tillegg kommer bobestyrers salær), kr 10 791
 • Før eventuelt skifte åpnes - sikkerhet for omkostninger (inkludert rettsgebyr), kr 45 000
 • Utferdigelse av proklama før offentlig skifte, kr 2 637
 • Forberedende rettsmøte i dødsbo, kr 2 398
 • Oppbevaring av testament i domstolen, kr 959. Vi gjør oppmerksom på at gebyrplikten er knyttet opp til det enkelte dokument. Dette betyr at det ved oppbevaring av tilleggstestament, endringer i eller bytte av testament, påløper et nytt gebyr på kr 959

Skilsmisse/separasjon

 • Forberedende rettsmøte, kr 2 398
 • Hvis dere ikke kommer til enighet i møtet, og ønsker at det skal åpnes offentlig skifte,
  kr 10 191
 • Når offentlig skifte åpnes uten rettsmøte, kr 12 589
 • Gebyret halveres dersom boet tilbakeleveres partene, kr 6 294


Tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse

 • Begjæring om tvangssalg, kr 1 318
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet, kr 7 554 (i tillegg til gebyret ovenfor)
 • Begjæring om fullbyrdelse av utenlandsk tvangsgrunnlag, 
  kr 2 038
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet, kr 7 554 (i tillegg til kr 1 318)
 • Besluttet tvangsoppløsning av sameie, kr 7 554 (i tillegg til
  kr 1 318)
 • Tvangsfravikelse i tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14, gebyrfritt
 • Begjæring om fravikelse/utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd, bokstav d og e, 
  kr 2 517


Midlertidig sikring og midlertidige avgjørelser

 • Begjæring om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning), kr 2 997
 • Begjæring om endring, opphevelse, forlengelse av midlertidig sikring, gebyrfritt


Gjeldsordning

 • Begjæring om åpning av gjeldsforhandlinger, gebyrfritt
 • Begjæring om tvungen gjeldsordning; gebyrfritt
 • Begjæring om endring eller opphevelse av gjeldsordning, gebyrfritt


Klage over namsmannens avgjørelser

 • Kr 1 199


Anke

 • Anke over dom, kr 28 776
 • Anke over kjennelse, kr 7 194

Notarialbekreftelser

 • Per notarialbekreftelse, kr 299

Annet

 • Stevning, kr 5 995
   
Til toppen