Gjeldsordning

En gjeldsordning skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over økonomien sin. For at en gjeldsordning skal komme i stand må man søke om gjeldsforhandlinger. På disse sidene kan du lese mer om gjeldsordning.

Hva er en gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale mellom skyldner og kreditorer. Retten kan også stadfeste en gjeldsordning. Ordningen går over en viss periode, og resulterer vanligvis i at gjeld faller bort ved utløpet av gjeldsordningen. Gjeld som er sikret ved pant i bolig eller bil er ikke omfattet av gjeldsordningen. Gjeldsordningsloven skal sikre at skyldneren innfrir sine forpliktelser så langt som mulig, og at det skjer en ordnet fordeling av midlene mellom kreditorene.

Hva betyr en gjeldsordning for deg?

I gjeldsordningsperioden må du leve sparsommelig. Når du har dekket utgifter til bolig og livsopphold, skal resten av inntekten din fordeles på kreditorene. De fleste gjeldsordninger varer i fem år. All gjeld som er omfattet av gjeldsordningen blir slettet etter disse årene.

Hvem kan søke gjeldsordning?

Det er kun privatpersoner som kan søke om gjeldsordning. Søknaden sendes Namsfogden i Oslo.

Personer som er selvstendig næringsdrivende kan i utgangspunktet ikke oppnå gjeldsordning etter denne loven. Det er to viktige unntak fra denne bestemmelsen:

  • Hvis du har gjeld knyttet til næringsvirksomhet, kan du søke om gjeldsordning hvis næringsvirksomheten er opphørt. Det må ikke finnes uavklarte forhold rundt virksomheten, som vanskeliggjør gjennomføringen av gjeldsforhandlingen
  • Du kan søke om gjeldsordning hvis gjelden som er knyttet til næringsvirksomheten utgjør en ubetydelig del av gjeldsmengden 

Oppfyller du ellers vilkårene i loven kan du få gjeldsordning, uavhengig om du mottar lønnsinntekt, trygd eller sosialhjelp. Det er ikke et vilkår for å oppnå gjeldsordning at du har midler til å betjene kreditorene under gjeldsordningsperioden.

Skyldnere bosatt utenfor Norge kan også søke om gjeldsordning i Norge. Alle søknader behandles av Namsfogden i Oslo.

Saksgang

Du kan se saksgangen i en gjeldsordningssak her.

 

Til toppen