Vilkår for gjeldsordning

Vilkår for gjeldsordning

Loven forutsetter at visse vilkår må være til stede for at du skal få innvilget gjeldsordning:

  • Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden din. Namsfogden vil vurdere den økonomiske situasjonen din i dag og i overskuelig fremtid. Dersom du har eiendeler/formuesgoder som kan selges, og som i verdi overstiger gjelden, er du ikke varig ute av stand til å betale kreditorene dine. Ut fra rettspraksis vil et perspektiv på 10-15 år være veiledende på hvorvidt du er varig betalingsudyktig.
  • Gjeldsordningen må ikke virke støtende for andre skyldnere eller samfunnet for øvrig. Det er mange som sliter med stor gjeldsmengde og som strekker seg langt for å kunne betale kreditorene sine. Det kan gå utover den alminnelige betalingsmoral i samfunnet, hvis alle med betalingsvansker kunne oppnå gjeldsordning etter loven. Ved en vurdering av hva som vil virke støtende, skal det blant annet legges vekt på om gjelden stammer fra straffbare forhold eller skatteunndragelse og om gjelden nylig er opptatt.
  • Du må selv ha forsøkt å komme til en ordning med kreditorene dine. I søknaden må du vise og dokumentere hva du har gjort for å få kreditorene med på en utenrettslig ordning. Hvis en eller flere av kreditorene ikke vil gå med på en løsning, kan du sende søknad om gjeldsordning til namsfogden. For å få hjelp til forhandlinger i denne perioden, kan du henvende deg til Nav eller til et kommunalt gjeldsrådgivningskontor.
Til toppen