Tvangsoppløsning og tvangsavvikling

Oslo byfogdembete kan etter oversendelse fra Brønnøysundregistrene tvangsoppløse og tvangsavvikle selskaper med forretningsadresse i Oslo.

Tvangsoppløsning

Retten skal etter aksjeloven § 16-15 tvangsoppløse selskaper som har mangler i henhold til aksjeloven. Det kan være selskaper som ikke har et styre som fyller lovens krav, selskaper som mangler revisor eller ikke har innsendt årsregnskap innen fristen, eller selskaper som ikke oppfyller kravene til aksjekapital. 

Det er Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret som sender selskapet varsel om at vilkårene i henhold til aksjeloven ikke er oppfylt. Selskapet gis frist på en måned til å bringe forholdet i orden. Samtidig blir selskapet orientert om følgene av at fristen ikke holdes. Dersom manglene ikke er rettet ved fristens utløp, gjentas varselet ved kunngjøring. I kunngjøringen informeres det om at vilkårene for oppløsning av selskapet er oppfylt. Selskapet gis en siste frist på to uker for å rette manglene.

Er mangelen ikke rettet etter dette gir Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret melding til Oslo byfogdembete. Retten skal da uten ytterligere varsel beslutte selskapet oppløst ved kjennelse. Kjennelsen har virkning som en kjennelse om konkursåpning, jf aksjeloven § 16-17 (2).

Tvangsavvikling

Dersom særlige grunner taler for det, kan retten etter aksjeloven § 16-14 tvangsavvikle selskaper som ikke er meldt endelig oppløst senest ett år etter at selskapet selv har innsendt beslutning om å oppløse selskapet.

Det er Foretaksregisteret som gir retten melding om at fristen er utløpt.

Før retten beslutter å overta ansvaret for tvangsavviklingen av selskapet, skal styret, ev avviklingsstyret, gis anledning til å uttale seg.

Beslutter retten å avvikle selskapet, har kjennelsen virkning som en kjennelse om konkursåpning, jf aksjeloven § 16-14 (3)

Til toppen