Midlertidig forføyning

Hva menes med midlertidig forføyning?

Ved en midlertidig forføyning ønsker man å sikre eller gjennomføre et krav midlertidig, inntil endelig avgjørelse foreligger. Midlertidig forføyning gjelder alle andre krav enn pengekrav.

Eksempler på saker som har vært brakt inn for retten for midlertidig forføyning er stansing av sprengningsarbeider som skaper fare for naboene, utsettelse av uttransportering av asylsøkere, forbud mot distribusjon av ærekrenkende artikler i media og forbud mot salg av kopierte produkter.

Hva må til for å begjære midlertidig forføyning?

For å begjære midlertidig forføyning må du sannsynliggjøre at det foreligger et krav. I tillegg må du ha en sikringsgrunn. Sikringsgrunn kan være at noens atferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort. 

Hva koster det å begjære midlertidig forføyning?

For å kunne begjære midlertidig forføyning må du betale gebyr. Se gebyr og betaling for full oversikt over gebyrer.

Hva skal en begjæring om midlertidig forføyning inneholde?

Begjæring om midlertidig forføyning leveres skriftlig i 4 komplette eksemplarer med bilag, og skal inneholde følgende:

  • partenes navn, adresse, fødselsdato/organisasjonsnummer og helst telefonnummer
  • oversikt over hvilket krav som ønskes sikret, hvordan det ønskes sikret og grunnen til at det begjæres midlertidig forføyning
  • andre opplysninger og dokumenter som underbygger kravet så godt som mulig

Dersom det er viktig at begjæringen blir behandlet av retten uten at motparten er hørt, må du opplyse hvorfor dette er av særlig betydning. Ønskes sakens kostnader betalt av motparten må dette også fremkomme.

Ved innlevering av begjæring om midlertidig sikring, som for alle andre begjæringer, må du være klar over at dersom begjæringen ikke fører fram, kan det føre til ansvar for å betale motpartens sakskostnader. Ansvaret for sakskostnadene omfatter også motpartens advokatutgifter.

Saksgang

Det er verdt å merke seg at retten selv vurderer hvilken form for sikring som er nødvendig og dermed ikke er bundet av å velge de tiltak du ber om i begjæringen.

Avhengig av saken, kan Oslo byfogdembete behandle en begjæring om midlertidig forføyning på ulike måter:

  • Begjæringen kan avslås straks dersom retten finner det åpenbart at det ikke foreligger et krav som kan sikres ved en midlertidig avgjørelse, eller at særskilt grunn for å få en midlertidig avgjørelse ikke er tilstede
  • Retten kommer frem til en midlertidig avgjørelse i saken uten at motparten høres
  • Retten kaller partene inn til rettsmøte før den kommer frem til en avgjørelse

Ved midlertidige forføyninger sendes saken namsmannen for iverksettelse hvis saksøkeren har bedt om det. Gjennomføring kan for eksempel skje ved at namsmannen  møter opp hos saksøkte og pålegger stans i byggearbeider.

Etterfølgende muntlig forhandling

Kjennelser som blir avsagt umiddelbart uten forutgående rettsmøte, kan ikke ankes. Motparten, eller andre avgjørelsen berører, kan derimot begjære muntlig forhandling. Dette er gebyrfritt. Dersom det begjæres muntlig forhandling, vil retten innkalle til rettsmøte. Retten treffer avgjørelse i saken ved kjennelse. Denne kjennelsen kan du anke til lagmannsretten. Ankefristen er 1 måned fra forkynnelsen av kjennelsen, og du må betale ankegebyr.

Til toppen