Om referatforbud i fengslingsmøte/Ban on reporting

Se text in English below this:

Det er referatforbud fra fengslingsmøter etter domstolloven §129.

Retten kan imidlertid oppheve referatforbudet helt eller delvis.

Det kan retten gjøre enten før rettsmøtet starter eller når det er slutt. Hvis referatforbudet blir delvis opphevet, vil det bli konkretisert hva forbudet gjelder.

Hva omfatter referatforbudet?
Referatforbudet omfatter forhandlingene i rettsmøtet, dvs. det som blir sagt av siktede og aktørene. Det er først og fremst hensynet til etterforskningen som ligger til grunn for dette generelle referatforbudet i fengslingsmøter. Alminnelige observasjoner eller opplysninger om hvem som var tilstede, hvordan møtet forløp, hvordan de forskjellige framsto, hva de hadde på seg ol., omfattes ikke av referatforbudet.

Hva er delvis referatforbud?
Det er retten som konkret anviser hva et delvis referatforbud vil omfatte. Det vil enten knytte seg til konkrete personvernhensyn eller hensynet til etterforskningen.

Hva kan brudd på referatforbudet føre til?
Et formelt brudd på referatforbudet er straffbart etter domstolloven 199 og medfører bøter (rettergangsbot). Skyldkravet er uaktsomhet og også medvirkning rammes. Det vil si at man også kan straffes ved å gi videre opplysninger til andre, for eksempel pressen, som offentliggjør dem. Å sitere en annen kilde er like fullt et brudd på referatforbudet.

Fotografering og filmopptak
· Det er tillatt å filme inne i rettssalen før retten er satt og etter at retten er hevet.
· Det er forbudt å ta bilder eller opptak mens retten er satt (jf. domstolloven § 131 a).
· Det er ikke tillatt å ta bilder av siktede hvis han ikke samtykker, heller ikke på vei til og fra rettslokalet.

Kjennelsen
Når et fengslingsmøte har gått for åpne dører, er det vanlig at fengslingskjennelsen er tillatt å gjengi offentlig, selv om det har vært referatforbud fra møtet. Dette vil alltid stå nederst på kjennelsens første side.

 


Ban on reporting in remand hearings

There is a ban on reporting from remand hearings pursuant to the Courts of Justice Act, Section 129. The court may however lift the ban completely or in part, either before the court is set or when the court meeting is over.

 If the ban on reporting is partially lifted, it will be specified what the ban will apply for.

  What does the ban on reporting entail?

  The ban on reporting entails the proceedings in the court hearing, i.e. what is said by the accused and the parties. It is first and foremost the consideration of the investigation that gives cause for this general ban on reporting from remand hearings. Common observations or information on who were present, how the meeting went, how the various parties appeared, what they wore et al. is not covered by the ban on reporting.

  What is a partial ban on reporting?

  It is the court that specifically indicates what a partial ban on reporting would entail. It would either relate to specific considerations of privacy or of the investigation.

  What may a violation of the ban on reporting result in?

 A formal violation of the ban on reporting is a criminal offence pursuant to the Court of Justice Act, Section 199 and may result in a fine (for contempt of court). The requirement to be found guilty of having violated the law is negligence and also aiding and abetting is affected. This means that one may also be sentenced for having provided information to other parties, such as the press, which publish it. Quoting another source is inasmuch a violation/breach of the ban on reporting.
 

 

 

Photography, film recording

• It is permitted to film inside the courtroom (parties, judges etc.) before court is in session and after court is adjourned.

 

 • It is not permitted to take photographs of the accused without his consent.

 

 • It is prohibited to take photographs or make recordings while court is in session (cf the Courts of Justice Act, Section 131 a).

 

Til toppen