Staten dømt for menneskerettighetsbrudd

Soningsforholdene for Anders Behring Breivik representerte en krenkelse av menneske­rettighetskonvensjons artikkel 3. Det konstaterer Oslo tingrett i en dom avsagt i dag. 

Anders Behring Breivik ble funnet skyldig i drapet på 77 mennesker i 2011, og ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Se dommen her. 

Tidligere i år stevnet han Staten for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonens §§ 3 og 8.

  • EMK artikkel 3: Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • EMK artikkel 8: Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Rettsaken ble holdt i Telemark fengsel, avdeling Skien i perioden 14. – 18. mars 2016.

Brudd på artikkel 3

Retten kom fram til at soningsforholdene ved de to fengslene representerte et brudd på EMK artikkel 3. Avgjørende momenter var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.  I tillegg la retten vekt på at hans psykiske helsetilstand ikke var tilstrekkelig hensyntatt ved fastleggingen av soningsregimet.

Videre ble rutinemessige nakenundersøkelser etter lufting i luftegård og som ledd i jevnlige uvarslede kontroller av ham ikke ansett som tilstrekkelig begrunnet ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv. Sett i sammenheng med de andre strenge restriksjonene han var underlagt, ble dette ansett som nedverdigende behandling i konvensjonens forstand. 

Frifinnes for brudd på artikkel 8

Kriminalomsorgens brev-, besøks- og telefonkontroll ble ikke ansett som et brudd på EMK artikkel 8. Staten frifinnes derfor på dette punktet. Her skriver blant annet retten at " når formålet med inngrepet er bekjempelse av eller forebygging av terrorisme, må staten tilkjennes en vid skjønnsmargin, selv i forhold til inngrep i den innsattes nære eller særlig beskyttede relasjoner".

Sakskostnader

Søksmålet har delvis ført fram, og Staten dømmes etter dette til å erstatte Breiviks sakskostnader med kroner 330 937,50.  

Til toppen