Tapte pengespill-søksmål mot Staten

Betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association saksøkte Staten ved Kulturdepartementet.

Saken dreide seg om et pålegg til norske banker og finansinstitusjoner om å avvise betalingstransaksjoner knyttet til utenlandske pengespill på nett til/fra bestemte kontonumre.

Slutningen lyder blant annet slik: 

«Staten v/Kultur- og Landbruks- og matdepartementet frifinnes, for så vidt gjelder påstandsgrunnlagene om at vedtakene er ugyldige fordi de mangler internrettslig hjemmel og er i strid med betalingstjenestedirektivet."

Det gjøres oppmerksom på at dette er en deldom. Dette beskrives slik på side 4 i dommen:

«Etter prosesskrivutveksling om dette besluttet retten 28. mai 2019 at forhandlingene og pådømmelsen i saken skulle deles, slik at følgende påstandsgrunnlag ble behandlet under rettsmøtet berammet til juni 2019:

  1. at vedtakene er ugyldige grunnet manglende hjemmel i intern lovgivning
  2. at vedtakene er ugyldige da de strider mot betalingstjenestedirektivet Det ble bedt om at partene under hovedforhandlingen også redegjorde for sitt syn på det nye kravets forhold til tvisteloven § 1-3.

De øvrige deler av saken ble besluttet utsatt til et senere rettsmøte. Dette gjaldt spørsmålet om vedtakenes forhold til bestemmelser i EØS-avtalens hoveddel, og gyldigheten av forskriften § 4 slik den lød etter endring 10. mai 2019.»

 Les deldommen her. 

Til toppen