Jobb i Oslo tingrett

Stillinger i Oslo tingrett:

Ledige stillinger legges ut på www.jobbnorge.no

Saksbehandler

Hva gjør en saksbehandler

Arbeidshverdagen er travel og innholdsrik, og oppgavene er mange og varierte. Mye av jobben er knyttet til rettssaker i form av forberedelser og etterarbeid, og utføres i nært samarbeid med dommerne. Saksbehandlere jobber i rettsavdelingene og i ekpedisjonen.

Hvorfor søke stilling som saksbehandler?

Å jobbe som saksbehandler i en stor domstol gir deg verdifull innsikt i domstolens arbeid. Du får bred erfaring fra mange ulike sakstyper og problemstilling. Du får også brukt utdanningen og samfunnsengasjementet ditt i en meningsfull jobb.

Hva kreves?

For å kunne gjøre en god jobb må du være serviceinnstilt og fleksibel, kunne samarbeide med ulike typer mennesker og ha evnen til å arbeide strukturert, effektivt og selvstendig. Det er en fordel å ha noe arbeidserfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede med bachelorgrad til å søke.

 

Dommerfullmektig 

Hva gjør en dommerfullmektig? 

En dommerfullmektig har juridisk embetseksamen og er ansatt for en begrenset tid i tingrettene. Dommerfullmektiger dømmer i sivile saker og straffesaker.

Hvorfor søke stilling som dommerfullmektig?

Som dommerfullmektig får du bred erfaring fra mange ulike sakstyper og problemstillinger. Du får også verdifull erfaring i å lede rettsmøter og i å ta avgjørelser. Stillingen som dommerfullmektig gir dessuten en god innføring i dommeryrket og arbeidet i domstolene. I tillegg får du innsikt i hvordan advokater og påtalemyndigheten arbeider.

Hva kreves?

Ved ansettelse av en dommerfullmektig legges det vekt på karakterer fra jusstudiet og arbeidspraksis etter studiet. Yrkeserfaring før og under studiet kan også være avgjørende. Søkere må ha evne til å arbeide selvstendig og til å samarbeide, samt ha en god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

 

Administrasjonen

Hva gjør administrasjonen?

Administrasjonsavdelingen bidrar med støttefunksjoner og tilrettelegging for den dømmende virksomheten, og har et godt samspill med rettsavdelingene. 

Oslo tingretts administrasjon består av 5 seksjoner:

Økonomi- og regnskapsseksjonen utbetaler og regnskapsfører utgifter tilknyttet sakene, og har ansvaret for det økonomiske oppgjøret i sivile saker. De har også ansvaret for lønnsutbetalinger til ansatte, oppfølging av driftsregnskap/budsjett og rådgivning/opplæring i regnskapsrutiner.

HR-seksjonen har ansvaret for oppfølging av ledere og medarbeidere i saker knyttet til sykefraværsoppfølging, rekruttering, kompetanseutvikling, lokale lønnsforhandlinger og generelle ansettelsesforhold.

Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt støtter Oslo tingrett og Oslo byfogdembete med mediehåndtering og bibliotekstjenester, og har ansvar for både eksterne og interne kommunikasjonstiltak.

Sikkerhet- og serviceseksjonen har ansvar for sikkerhet, adgangskontroll og brannvern. De har også resepsjons- og sentralbordtjenester i Oslo tinghus, Borgarting lagmannsrett og for Namsfogden.

Tinghusservice utfører den praktiske driften av tinghuset. I seksjonen inngår blant annet innkjøp av teknisk utstyr, teknisk support,  IT-oppgaver, kantinedrift, rettsbetjentfunksjon og oppfølging av innleide tjenester.

 

 

Til toppen