Informasjon om koronasituasjonen

Informasjon om hva som skjer i Oslo tingrett som følge av koronasituasjonen.

Straffesaker t.o.m. 13. april

Alle hovedforhandlinger i meddomsrettssaker avlyses, med unntak av de såkalte fristsakene (der tiltalte sitter varetekt eller var under 18 år på gjerningstidspunktet). 

 • Fristsakene i uke 13 forsøkes gjennomført
 • Fristsakene i uke 14 er under vurdering

ENE-saker (straffesaker uten meddommere):

 • Begjæringer om varetektsfengslinger behandles i rettsmøte (gjerne fjernmøte), hvis siktede ikke samtykker til skriftlig behandling
 • Begjæring om utlevering (samme som over)
 • Tilståelsessaker hvor siktede fremstilles fra fengsel, behandles i rettsmøte
 • Andre tilståelsessaker vurderes behandlet i rettsmøte som fjernmøte (partene kontaktes)
 • Besøksforbud og førerkortbeslag: Behandles skriftlig ved samtykke. Saker uten samtykke utsettes.

Sivile saker

Færrest mulig skal komme til tinghuset på grunn av faren for smitte. Oslo tingrett ser derfor på muligheter for å gjennomføre rettsmøter ved fjernmøteteknologi, eller ved hel eller delvis skriftlig behandling. Bare saker som er prioritert, kan behandles ved fysisk oppmøte i tingretten. (Se under.)

Saker berammet t.o.m. 13. april 2020:

Parter og aktører blir kontaktet for å drøfte alternativer måter å gjennomføre rettsmøtene på, blant annet ved bruk av fjernmøteteknologi eller ved hel eller delvis skriftlig behandling. Dette blir tatt opp med aktørene i planmøte.

 • Noen enkeltsaker blir prioritert, etter kriterier i tvisteloven og særlovgivning. Se under. 
 • Rettsmeklinger blir de neste 14 dagene ikke gjennomført med oppmøte på tinghuset.

Hva er prioriterte saker?

Prioriterte saker er saker der det etter en konkret vurdering, er behov for relativt rask avgjørelse som følge av samfunnssikkerhet, betydelige samfunnsinteresser, lov og orden, eller liv og helse, innenfor ett av disse fire saksfeltene:

 • Barnebortføringssaker (barnebortføringsloven § 16 - uten opphold)
 • Tvisteloven kapittel 36: administrative vedtak om tvang mot personer (psykisk helsevern og barnevern i helse- og sosialsektoren)
 • Foreldretvister hvor det haster med midlertidig avgjørelse
 • Tvisteloven kapittel 32-34: saker om midlertidig sikring,

Ingen fremmøteforkynning inntil videre

Personer som er blitt innkalt til fremmøteforkynning, henstilles om ikke å møte i Oslo tinghus inntil videre. De vil i stedet få dommen tilsendt i posten, og ankefrist gjelder da som for vanlig postforkynning. Vi ber forsvarere om å informere sine klienter om dette. Skulle den domfelte likevel møte fram til avtalt tidspunkt, vil ankefrist for frammøteforkynning fortsatt gjelde. I tiden framover vil Oslo tingrett kun benytte postforkynning, og ikke frammøteforkynning, for å bidra til minst mulig smittespredning.

Adgang til tinghuset

Tinghuset er inntil videre stengt for besøkende og publikum. Kun parter, aktører og andre med strengt nødvendige ærend har adgang til tinghuset.

Journalister har adgang til tinghuset etter avtale (presse@domstol.no).

Til toppen