Kan jeg få innsyn i dokumentene i en sivil sak?

Du har rett til innsyn i rettsbøker, sluttinnlegg, rettsmeklings-protokoller og sakskostnadsoppgaver i de fleste sivile saker.

Det er noen unntak fra hovedregelen:  

  • Innsynsrett i rettsbok gjelder ikke hvis rettsmøtet har gått for lukkede dører

  • Innsynsrett i sluttinnlegg, rettsmeklingsprotokoll og sakskostnadsoppgave gjelder ikke i disse sakstypene: Saker etter ekteskapsloven og barneloven, saker om fordeling av formue mellom ektefeller/samboere og saker om overprøving av tvangsvedtak (tvl. kap. 36).

Innsyn kan også begrenses av andre grunner, blant annet hvis dokumentet inneholder opplysninger om strengt personlige forhold.

Stevning, tilsvar og andre prosesskriv

Du har ikke rett til innsyn i stevninger, tilsvar og andre prosesskriv.  Hvis de ønsker det, kan partene selv gi innsyn i disse dokumentene. 

Hvordan får jeg dokumentet?

Du kan få dokumentet tilsendt på post, e-post eller overlevert ved personlig oppmøte (Forskrift om offentlighet i rettspleien § 9).

 

Til toppen