Rettstolkning

I straffesaker med meddommere var 95 prosent av de innkalte tolkene i 2016 enten statsautoriserte tolker eller translatører og/eller tolkeutdannede.

Godt kvalifiserte tolker

I 2016 var 95 prosent av de innkalte tolkene i straffesaker med meddommere enten statsautoriserte tolker eller translatører og/eller tolkeutdannede.

Statsaut. og tolkeutdannet 68 %
Tolkeutdannet 24 %
Statsaut. tolk el. translatør 3 %
Bestått ToSpoT 2 %

Oslo tingrett har ansvaret for domstolenes landsdekkende tolkeregister, som benyttes for at den best kvalifiserte tilgjengelige tolken bestilles. 

Færre saker med tolk

Tolkebruken har økt de senere årene, men gikk betydelig ned fra 2015 til 2016. Det er vanskelig å finne noen entydige årsaker til dette. I fengslingssakene (enedommersaker) er det politiet, og ikke domstolene, som bestiller tolk. Her kan det derfor være snakk om underrapportering.

Saker med tolk (%) 2010 2012 2014 2015 2016
Enedommersaker 27 27 26 26 16
Straffesaker med meddommere 27 29 31 30 22
Sivile saker 17 23 28 33 29
           

 

De mest brukte språkene i saker med meddommere

Prosentvis fordeling 2016
Arabisk 14
Polsk 10
Rumensk og somalisk 9
Engelsk 8
Urdu 5
Albansk     4
Litauisk, spansk og fransk 3


I 2016 ble det tolket på 61 språk i Oslo tingrett.  Det mest brukte språket i straffesakene er  arabisk, polsk, rumensk og somalisk.


Kostnader til tolk i Oslo tingrett

År 2012 2013 2014 2015 2016
Mill. kr. 30 35 34 37,7 40,2


Totalt er det en økning på 6 prosent i kostnader til rettstolking i 2016 sammenliknet med 2015.  (Merk av MVA er utelatt i tallene for 2015 og 2016, slik at økningen relativt sett er noe større.) En forklaring på de økte kostnadene i 2016 kan knyttes til noen store, langvarige straffesaker.

 

Til toppen