Moderat spesialisering

Fra 1. januar spesialiseres dommere i Oslo tingrett innen utvalgte fagområder. Formålet er å gi sakene både raskere behandling og høyere kvalitet.

Oslo tingrett har i lengre tid arbeidet med å planlegge og organisere moderat spesialisering blant dommere og saksbehandlere. Fra 1. januar 2020 settes altså ordningen ut i livet. Valg av spesialområder er gjort etter en grundig prosess i organisasjonen, gjennom møter med advokatnæringen og gjennom brukerundersøkelser.

Av tingrettens ca. 80 tingrettsdommere skal om lag halvparten spesialisere seg innen ett eller flere av disse fagfeltene: 

  • For de sivile sakene skal spesialiseringen blant annet skje innen sakstypene entreprise, store kommersielle tvister, patent- og immaterialrett og rettsmekling.
  • Innen straffesakene blir det moderat spesialisering i saker der tiltalte er under 18 år og saksforberedelse i store straffesaker. Det blir også delvis spesialisering innen økonomiske straffesaker.
  • Også dommerfullmektiger og saksbehandlere omfattes av ordningen med moderat spesialisering. Dette gjelder blant annet ved oppnevning av bistandsadvokat under etterforskning, i saker om barnebortføring, forsvareroppnevninger etter straffeprosesslovens § 100 annet ledd (oppnevning av særlige grunner) og i farskapssaker.

Grunnen til at det kalles «moderat» spesialisering, er at de spesialiserte dommerne også skal jobbe med andre saksfelt. Om lag 25 % av sakstilfanget er innen spesialområdet, mens resten av sakstilfanget blir som før, for å sikre en fortsatt allsidig erfaring fra mange retts- og samfunnsområder.

Hvorfor moderat spesialisering?

Det er tre hovedgrunner til at tingretten har valgt en større grad av spesialisering enn det som har vært vanlig i norske domstoler de senere årene. Tanken er at domstolen skal oppfylle sitt samfunnsansvar enda bedre, ved å styrke kvaliteten på arbeidet, behandle sakene mer effektivt og møte brukernes behov for spesialkompetanse.
Det er spesielt to utviklingstrekk som gjør at moderat spesialisering har pekt seg ut som et aktuelt tiltak:

  • Samfunnet blir stadig mer komplisert og spesialisert. Det stilles stadig større krav til effektivitet og kvalitet overfor dem som tilbyr tjenester, både i det offentlige og det private, og domstolene er intet unntak. Vi ønsker å imøtekomme behovet hos brukerne for mer spesialkunnskap og erfaring innen enkelte felt.
  • Domstolene spiller en fundamentalt viktig rolle i en demokratisk rettsstat ved å kontrollere de to andre statsmaktene, ved å være uavhengige og upartiske og ved å bidra til rettsenhet og rettsavklaring. Det er derfor bred politisk enighet om at domstolene bør være samfunnets viktigste og foretrukne organ for tvisteløsning. I dag ser vi en økende tendens til konfliktløsning gjennom nemnder og voldgiftsdomstoler, som på sikt kan svekke domstolenes rolle i samfunnet. Moderat spesialisering kan i dette perspektivet bidra til å snu denne utviklingen.

Les mer:

"Tingrettsdommere spesialiserer seg" (Finansavisens Jusbilag, s. 22-23, Torsdag 13. februar 2020) (pdf)

Til toppen