Organisasjon

Den dømmende virksomheten
Oslo tingrett ledes av sorenskriver Yngve Svendsen og er organisert i sju rettsavdelinger og en administrasjonsavdeling. Hver rettsavdeling ledes av én avdelingsleder (dommer), og består av omkring 15 tingrettsdommere/dommerfullmektiger og 10 saksbehandlere.

Den administrative virksomheten
Administrasjonsavdelingen utgjør den ikke-dømmende delen av tingretten, og ledes av direktør Kari Gitmark.

Det er fire seksjoner i avdelingen; HR, Service, drift og sikkerhet (SDS), Økonomi- og regnskap og Kommunikasjon og samfunnskontakt. Resepsjon, sentralbord, bibliotek og kantine er fellesfunksjoner for begge domstolene i Oslo tinghus.

Bemanning
Oslo tingrett har en bemanning på ca. 234 personer. Av disse er ca 76 dommere, 41 dommerfullmektiger og 71 saksbehandlere. I tillegg er det 24 administrativt ansatte i tingretten og 22 ansatte tilknyttet fellestjenestene til Oslo tinghus.

Økonomisk ramme
Oslo tingrett har for 2019 en budsjettramme på 179,46 millioner kroner. Oslo tinghus har 86,85 millioner kroner til disposisjon til lønn, husleie og drift.

Organisasjonskart:

 

Til toppen