Sakene våre

Oslo tingrett er den største domstolen i Norge. Hver femte straffesak eller sivile tvist behandles her.


Straffesaker

Hvert år behandler Oslo tingrett omkring 4-5000 straffesaker som ender med en dom. Dette er enten meddomsrettssaker eller tilståelsessaker.

Meddomsrettssaker behandles av én fagdommer og to meddommere. Sakene varierer i størrelse, og kan vare fra én dag og opptil flere måneder.

Tilståelsessaker behandles normalt i løpet av en dag, og tar ofte bare et par timer. Her må siktede avlegge en uforbeholden tilståelse, og det er vanligvis ikke vitner. Siktede får gjerne også en noe kortere straff (såkalt ”strafferabatt”) for å ha tilstått.

Andre saker
Tingretten behandler årlig flere tusen andre saker som også hører inn under straffeprosessen. Dette kan blant annet være ulike etterforskningsskritt (ransaking, pågripelse, telefonavlytting mv), forsvareroppnevninger, varetektsfengsling, besøksforbud og førerkortbeslag. Slike saker behandles av én tingrettsdommer, uten medvirkning fra meddommere.


Sivile saker

Når to (eller flere) parter er uenige om noe, kan domstolen bidra til å løse konflikten. Årlig behandler tingretten omkring 2000 sivile tvister. Bare en av tre saker ender med en dom.

En stor andel blir forlikt, blant annet gjennom rettsmekling. Å løse en konflikt gjennom rettsmekling, er som regel raskere og rimeligere for partene. Hensikten er at partene skal komme fram til et resultat som begge kan godta. Det blir altså ingen ”vinner” og ”taper”, som det gjerne blir etter en hovedforhandling og dom.

Saksgrupper som ofte ender med forlik, er arbeidsrettssaker og familiesaker. Til sammen utgjør disse sakstypene over 25 prosent av saksmassen.

I saker mellom foreldre om ansvarsfordeling og samvær med barn, bruker tingretten sakkyndige underveis for å gi rom for mekling og utprøving av ulike løsninger.

Verneting for staten.
Oslo tingrett er verneting for den norske stat, som betyr at saker mot staten reises her.

Det nasjonale ansvaret for barnebortføringssaker er sentralisert og lagt til Oslo tingrett. Sakene handler om barn som er blitt bortført fra utlandet til Norge, fra et land som omfattes av Haag-konvensjonen.  Les mer: www.barnebortføring.no

 

 

 

Til toppen