Fengslinger og fjernmøter

Retningslinjen skal sikre enhetlig behandling og smidig gjennomføring av fengslingssaker. Retningslinjene gjelder også for Oslo politidistrikt, Politiets Utlendingsenhet, Kripos og Økokrim.

Innhold

1. Innledning.
2. Politiets begjæringer.
2.1 Begjæringer etter straffeprosessloven.
2.2 Begjæringer etter utlendingsloven. 
3. Gjennomføring.
3.1 Varsler og oppmøte.
3.2 Beramming og tidsavsetting.
3.3 Særlig om fengslingsmøter med mindreårige.
3.4 Underretning.
3.5 Oversending av begjæring og saksdokumenter.
3.6 Pådømmelse i fengslingsmøte.
3.7  Særlig om klausulering.
4. Ved siktedes samtykke til fengslingsforlengelse og/eller kontorforretning.
5 Fjernmøte.
5.1 Begjæringen.
5.2 Rettens beslutning.
5.3 Gjennomføringen.
6. Lørdagsfengslinger.
7. Helligdagsfengslinger.
8. Fengslinger i jule- og påskeuken.
9. Begjæringer om løslatelse.
10. Meddelelse av fengslingskjennelsen.
11. Andre hastesaker.

SAMTYKKESKJEMA -  FENGSLINGER OSLO TINGRETT.

 

1. Innledning

I retningslinjene benyttes for enkelhets skyld aktor og forsvarer om politiets representant og fremstiltes prosessfullmektig, ref. utlendingsloven.

"Politiet" er samlebetegnelse for Oslo politidistrikt (OPD), PU, Kripos og Økokrim hvis ikke annet fremgår.

Avdelingene i Oslo tingrett har ansvar for fengslingene hver sin uke. Samarbeidsavdelingene bistår ved behov. Seksjonslederen står for den løpende kontakten med Straffesaksavdelingen og politiet.

2. Politiets begjæringer

2.1 Begjæringer etter straffeprosessloven 

I begjæring om ny fengsling skal politiet innta følgende: 

1. Siktedes navn, fødselsdato og hvor vedkommende sitter pågrepet
2. Tidspunkt for pågripelse – klokkeslett og dato
3. Ønsket fengslingstid og hvorfor den ikke kan settes kortere
4. Hvorfor det foreligger skjellig grunn til mistanke av hvilke straffbare forhold
5. Om siktede har avgitt forklaring, om straffeskyld er erkjent og henvisning til dokumentnummer for siktedes forklaring(er)
6. Vitneforklaringer som antas å ha betydning for fengslingsspørsmålet med henvisning til dokumentnummer
7. Angivelse av spesielt fengslingsvilkår, som begrunnes
8. Om fengslingsalternativer er vurdert og hvorfor slike ikke kan benyttes
9. Hvorfor fengsling ikke vil være et uforholdsmessig inngrep
10. Dersom siktede er/kan være mindreårig bør følgende tas opp:

  • om det er tvist om siktede er mindreårig, slik at retten må ta stilling til det
  • at fristen for fremtilling er overholdt, jf. straffeprosessloven § 183 annet ledd første punktum
  • at fengsling er "tvingende nødvendig", som begrunnes
  • at fengslingsfristen er begrenset til 2 uker, jf. straffeprosessloven § 185 annet ledd (og ev. at det ikke kreves full isolasjon, jf. § 186a første ledd siste punktum)   
  • at barnevernet møter
  • at verge/midlertidig verge er varslet og møter
  • lukkede dører, jf. domstolloven § 125 d), se også GC (general comments) til barnekonvensjonen art 12, pkt 61. 
  • hvor den mindreårige sitter pågrepet og hvor han eventuelt skal overføres (behovet for kontakt med familie medfører krav til geografisk plassering, Barnekonvensjonens General Comments No. 10 pkt. 87 (”så nær familiens bosted som mulig”)). 
  • om siktede bør sitte annet sted enn i tinghusets arrest i påvente av rettsmøtet, alternativt om han og vergen ønsker fjernmøte (se pkt. 3.1 siste avsnitt)

11. Restriksjoner som blir begjært, hvorfor disse er nødvendig, for hvor lenge
12. Om dokumenter skal klausuleres og begrunnelse for dette, se punkt 3.4
13. Om det vil bli begjært lukket rettsmøte og begrunnelse for dette
14. Navn på aktor, aktors telefonnummer, faksnummer og e-post
15. Om det er oppnevnt forsvarer etter § 98, 1. ledd og i så fall hvem
16. Dato og klokkeslett for fengslingen og salnummeret
17. Ved bruk av tolk – tolkespråk og ev. navn på tolken

I begjæring om fengslingsforlengelse skal politiet i tillegg: 

 1. Kortfattet redegjøre for hvilke etterforskningsskritt som er gjennomført i perioden
 2. Angi hvilke etterforskningsskritt som gjenstår
 3. Dersom siktede er mindreårig: om politiet mener  det er "åpenbart unødvendig" at barnevernet møter, som begrunnes
 4. Oppgi når saken ventes ferdig etterforsket
 5. Angi forventet tidspunkt for påtalemessig behandling og om det er vurdert forhåndsreservasjon av tid for hovedforhandling
 6. Henvise til tidligere rettsbøker som inneholder drøftelser av betydning for rettens vurdering av om vilkårene for fortsatt fengsling er til stede eller ikke
 7. Angi hvilke nye saksdokumenter som antas å ha betydning for fengslingsspørsmålet
 8. Om det ved meddelelse av kjennelsen etter en eventuell kontorforretning er nødvendig med bruk av tolk og på hvilket språk
 9. Angi om påtalemyndigheten ønsker at rettsmøtet om fengslingsforlengelse avholdes som fjernmøte og om forsvarer har innsigelser mot dette (se pkt. 5).

Siktelser/tiltaler som påberopes som grunnlag for fengsling, legges bak påtegningsarket. Forsvarerkopiene skal merkes tydelig med forsvarers navn, dato og klokkeslett for rettsmøte.

Er det behov for rettslig avhør, må dette begjæres særskilt. Slikt avhør vil som den klare hovedregel ikke kunne finne sted i fengslingsmøtet.

2.2 Begjæringer etter utlendingsloven

I begjæringen om ny fengsling gis en kort beskrivelse av asylhistorien. Punktene 1-3, 7-9, 13-16 skal inntas. Det skal opplyses når utreise kan forventes. 

I begjæringen om fengslingsforlengelse skal politiet i tillegg innta punktene 21-24. Det skal opplyses når utreise kan forventes. 

3. Gjennomføring 

3.1 Varsler og oppmøte 

Politiet har ansvaret for at forsvarer og eventuell verge/midlertidig verge, barneverntjeneste, bistandsadvokat og tolk varsles i tide.

Siktede og eventuell tolk skal være til stede i tinghusets arrest senest en halv time før rettsmøtet er berammet, slik at forsvarer får konferert med siktede før fengslingsmøtet begynner. Hvis det er flere siktede i samme sak, skal tidspunkt for rettsmøte angis for hver av de siktede. Er det oppnevnt flere forsvarere og flere av de siktede trenger tolk må det innkalles tilstrekkelig antall tolker til å sikre fremdriften. Aktor avklarer med dommeren om alle de siktede i så fall skal være tilgjengelig fra første rettsmøte i saken. Hvis mulig bør aktor først ha rådført seg med forsvarerne.   

Dersom siktede er mindreårigbør politiet vurdere:

 • om siktede og vergen ønsker fjernmøte. Det kan særlig være aktuelt der han er overført til ungdomsenheten på Bjørgvin (Bergen fengsel).                  

3.2 Beramming og tidsavsetting

Politiet berammer rettsmøter for forlengelser og nye fengslinger på de rettssalene tingretten har anvist. Økokrim, Kripos og PU samordner tidspunktet for sine fremstillinger med Oslo pd.

Ved beramming skal politiet så vidt mulig påse at det ikke vil oppstå avviklingsproblemer ved at samme aktor eller forsvarer settes på saker som berammes samtidig. Politiet påser også at turnusforsvarers saker berammes på samme fengslingssal.

Rettsmøter for behandling av fengslingsforlengelser berammes fortløpende fra kl. 08.30. Det avsettes ordinært 45 minutter for hver sak og for hver fremstilt. Dersom sakens omfang eller andre forhold tilsier at det er behov for mer tid, avsetter politiet den tid som antas å ville medgå. Det berammes ikke mer enn 4 fengslingsforlengelser på hver sal, med mindre annet er avtalt med fengslingsavdelingen. Dersom siktede er mindreåring, skal det settes av ekstra tid, se punkt 3.3..

Rettsmøter for behandling av nye fengslinger berammes fortløpende fra kl. 1300. Oppstart senere enn kl. 1300 må avtales særskilt med fengslingsavdelingen. Det avsettes ordinært 60 minutter for hver fremstilt. Dersom sakens omfang eller andre forhold tilsier at det er behov for mer tid, avsetter politiet den tid som antas å ville medgå. Det berammes ikke mer enn 3 fengslinger på hver sal, med mindre annet er avtalt med fengslingsavdelingen.  Når det anses hensiktsmessig, kan rettsmøte for behandling av nye fengslinger etter særskilt avtale med seksjonsleder på fengslingsavdelingen berammes fra kl. 0830 på egen fengslingssal. Dersom siktede er mindreåring, skal det settes av ekstra tid, se punkt 3.3.

Dersom det ved forlengelser blir berammet på mer enn 5 saler eller ved nye fengslinger på flere enn 3 saler, skal politiet gi særskilt beskjed til seksjonsleder i fengslingsavdelingen.

Hvis det blir behov for å beramme forlengelser på mer enn 4 saler, kan politiet, i stedet for å beramme på en femte sal, etter særskilt avtale med seksjonsleder på fengslingsavdelingen fortsette å beramme på en av de andre salene etter lunsj fra kl. 1230. Det samme gjelder hvis det fremstilles flere enn 4 siktede i samme sak og det er ønskelig å bruke samme aktor og dommer i alle fengslingsmøtene. Politiet må i alle tilfeller vurdere om dette er hensiktsmessig i forhold til hvor mange nye fengslinger som påregnes denne dagen. 

3.3 Særlig om fengslingsmøter med mindreårige

Dersom siktede er mindreårig skal det settes av minimum 2 timer til begjæring om førstegangsfengsling.  I utgangspunktet ønsker vi ikke at det skal berammes flere fengslingsmøter på salen. Unntak kan gjøres hvis flere fremstilles i samme sak. I så fall kan det være en fordel om det er samme dommer og aktor som stiller i rettsmøtene, men det kan likevel ikke berammes mer enn to fengslingsmøter på samme sal så lenge første rettsmøte er kl. 13.00 (Politiet kan be om å starte tidligere.). Tingretten bør varsles samme morgen hvis det skal fremstilles mindreårige siktede og det må også fremgå tydelig av listen over fengslinger som sendes tingretten at det er en u/18 sak. Politiet må bestrebe seg på å oversende fengslingsbegjæringen og dokumentutdrag innen de frister som gjelder for dette. Hvis det ikke er mulig oversendes det et foreløpig dokumentutdrag via Justishub slik at dommer kan begynne å sette seg inn i saken.  Det må fremgå av oversendelsen at dokumentutdraget er foreløpig. Et komplett sett til bruk i fengslingsmøte oversendes deretter så raskt som mulig. Dommer må være oppmerksom på at det vil kunne bli forskyvninger i dokumenthenvisningen i det siste utdraget.

Det skal ved begjæring om fengslingsforlengelse av mindreårige settes av minst 1,5 time til fengslingsmøte. Inntil det eventuelt er klart at den mindreårige skal sitte i varetekt frem til hovedforhandling må det vurderes å sette av 2 timer. Det må også ved begjæring om fengslingsforlengelse fremgå tydelig av begjæringen og av listen over fengslinger som sendes tingretten at det er en u/18 sak. Politiet bør særlig vurdere om siktede og vergen ønsker fjernmøte. Det kan særlig være aktuelt der han er overført til ungdomsenheten på Bjørgvin (Bergen fengsel).

Det er viktig at tolk får beskjed om at det er satt av ekstra tid til rettsmøtet.                  

I de tilfeller den mindreårige sitter i ordinær celle i tinghuset, og ikke på "advokatrommet" må aktor varsle dommer om det ved oppstart av fengslingsmøte idet det vil kunne få betydning for avvikling av pauser mv. 

Oslo tingrett er innstilt på å behandle begjæringer om fengslingsforlengelser av mindreårige i romjulen og påskeuken hvis det er behov for det.

3.4 Underretning

Politiet underretter Straffesaksavdelingen om antall forlengelser kl. 1100 dagen før fengslingsmøtet ved å oversende berammingsoversikt (”timeplan”) til tingretten pr e-post oslo.tingrett@domstol.no.  På samme måte underretter politiet  om antall nye fengslinger senest sammen dag  kl. 11 (på lørdag gjelder egne rutiner, se nedenfor). Av berammingsoversikten skal det fremgå om rettsmøtet kan gjennomføres som fjernmøte. Kommunikasjonsenheten i Oslo tingrett har ansvaret for kontakten med pressen, og for å legge forholdene til rette for pressens arbeide.

3.5 Oversending av begjæring og saksdokumenter

Politiet skal fremme begjæring om forlenget fengsling så tidlig at siktede og forsvareren kan få varsel senest dagen før rettsmøtet holdes, jf. strpl. § 185 fjerde ledd. Politiet skal som den klare hovedregel sende saksdokumentene digitalt to dager i forveien, og under ingen omstendigheter senere enn kl. 14.00 dagen før rettsmøtet.

Politiet skal ved nye fengslinger som er berammet fra kl. 13.00, sende saksdokumentene digitalt (i Justishub) senest kl. 12.00 samme dag. I forkant av OPDs oversendelse av saksdokumentene skal påtegningen og siktelse være overført til tingretten via Stifinner. Begjæringen sendes  så raskt den er ferdig, slik at retten kan begynne innregistreringen av saken.

Samtidig sendes saksdokumentene til forsvarer i Altinn og en meddelse på e-post om at dokumentene er sendt.

Dersom rettsmøte for behandling av nye fengslinger i samråd med fengslingsavdelingen er berammet før kl. 1300, avtales det særskilt når saksdokumentene skal sendes.

3.6 Pådømmelse i fengslingsmøte

Ønsker politiet å få pådømt saken som enedommersak i fengslingsmøte, må det fremsettes særskilt begjæring om dette så raskt som mulig. Retten er i utgangspunktet positive til dette.

Aktor må ha vært i kontakt med forsvarer på forhånd, slik at en vet om det er grunnlag for pådømmelse.

Dersom det begjæres tilståelsesdom og fengsling i samme rettsmøte, skal det minimum settes av en halv time ekstra.

Aktor informerer seksjonsleder på fengslingsavdelingen om tilståelsesbegjæringer og tiden som er satt av. Før tilståelsessak berammes  må aktor ha vært i kontakt med fremstillingskontoret for å avklare hvor mange fengslinger det er denne dagen og om det er kapasitet til også å behandle begjæring om tilståelsesdom.

3.7 Særlig om klausulering

Klausuleringen må begrunnes i påtegningen, med en presis henvisning til de aktuelle dokumentene. Politiet skal om mulig avklare på forhånd om forsvarer/siktede har innvendinger mot klausulering. Hvis dette blir et stridstema i fengslingsmøte, må aktor sørge for at det settes av tid til behandling av spørsmålet. Kjennelsen bør skrives slik at den ikke avslører innholdet i klausulerte dokumenter.

4. Ved siktedes samtykke til fengslingsforlengelse og/eller kontorforretning 

Det bør avklares så tidlig som mulig om siktede vil samtykke i forlenget fengsling og/eller i at spørsmålet avgjøres ved kontorforretning. Her finner du Oslo tingretts skjema som fortrinnsvis bør brukes ved samtykke.

Så snart forsvarer vet at siktede vil samtykke, underrettes tingretten og politiet om dette, og forsvarer sender straks samtykkeerklæring med sine bemerkninger til politiet på telefaks 22 34 28 14  og tingretten på e-post: oslo.tingrett_fengslinger@domstol.no. Hvis samtykkeerklæring er utarbeidet i fengselet, sender forsvarer likevel sine bemerkninger i anledning samtykkeerklæringen til tingretten og politiet. Det må av samtykkeerklæringen klart fremgå hva samtykket omfatter og om samtykket også gjelder rettens behandling av fengslingsbegjæringen som kontorforretning. Hvis samtykket ikke samsvarer med politiets begjæring, må det uttrykkelig fremgå at det samtykkes i at saken uansett avgjøres ved kontorforretning.

5 Fjernmøte

5.1 Begjæringen

Begjæring om fjernmøte merkes "HASTER" og ordet ”Fjernmøte” skal fremgå i overskriften. Begjæringen sendes i Altinn senes 2 dager før fjernmøtet skal finne sted. Emnefeltet merkes Fjernmøte og dato. 

Straffesaksavdelingen gir beskjed til fengslingsavdelingen om at det er innkommet begjæring om fjernmøte. Dersom begjæringen er kommet på e-post, videresender Straffesaksavdelingen den til fengslingsavdelingen.

I politiets begjæring skal det fremgå om rettsmøtet ønskes avholdt som fjernmøte. Begjæringen skal da inneholde opplysning om:

 • forsvarer har hatt innsigelser til fjernmøte, ev. om forsvarer ikke har besvart politiets henvendelse om fjernmøte innen en gitt frist
 • om siktede er mindreårig
 • om det kreves samtykke
 • om siktede har samtykket (vergen, dersom siktede er mindreårig)
 • stedet siktede skal delta fra
 • om videokonferanseutstyr er tilgjengelig der på det aktuelle tidspunkt
 • om forsvarer og eventuell tolk er til stede i rettssalen eller der siktede er
 • kontaktinformasjon:
 • aktors telefonnummer og e-postadresse
 • navn og telefonnummer til kontaktperson i fengselet der fjernmøte skal skje/Trandum
 • IP-adresse
 • salnummer (se pkt. 5.3), dato og klokkeslett for rettsmøtet

Aktor sørger også for at det fremgår av berammingsoversikten som sendes retten innen kl. 1100 dagen før rettsmøtet, at rettsmøtet kan avholdes som fjernmøte, jf. pkt. 3.2.

Aktor sender kopi av begjæringen på telefaks eller e-post til det fengsel siktede befinner seg i og varsler dessuten om begjæringen på telefon.

Saksdokumentene må være levert til Straffesaksavdelingen senest 2 dager i forveien, og på påtegningsarket må det være særskilt markert at politiet ønsker fjernmøte.

5.2 Rettens beslutning 

Dommeren avgjør om rettsmøtet skal gjennomføres som fjernmøte. Saksbehandler underretter aktor/politiets representant og forsvarer/prosessfullmektig pr. e-post om at begjæringen er tatt til følge eller ikke, senest kl. 1000 dagen før rettsmøtet.

Beslutningen om fjernmøte er formløs.  Et eksempel på slik beslutning er:

NN  har samtykket/ ikke kommet med innsigelser til at rettsmøtet gjennomføres som fjernmøte, og dommer XX har besluttet fjernmøte i saken. (Dersom siktede er mindreårig: Retten mener fjernmøte er til barnets beste.)
Rettsmøtet er berammet dato og klokkeslett,  som fjernmøte med oppkobling fra ** fengsel/utlendingsenhet .Retten legger til grunn at øvrige aktører møter i Oslo tingrett.

Saksbehandler sender beslutningen via Stifinner eller e-post til aktor med bekreftelse på tid og sted for hvor lyd- og bildeoverføring skal skje. Beslutningen tas inn i LOVISA, slik at den fremgår av dokumentlisten og  skriver beslutningen inn i rettsboken.Saksbehandler underretter dessuten aktor per telefon om at beslutningen er sendt via e-post, og i så tilfelle om fjernmøte ikke ble besluttet. Dommeren henviser til beslutningen i rettsboken som føres for rettsmøtet.

Dersom det fremgår av begjæringen at politiet/PU ikke ønsker å bli underrettet om at fjernmøtet er innvilget, sendes ikke e-post med beslutningen til dem.

5.3 Gjennomføringen

Politiet varsler forsvarer og sender innkalling til siktede og beslutning om fjernmøte per telefaks til det fengsel siktede befinner seg. Politiet varsler fengselet på e-post senest kl. 1200 dagen før rettsmøtet.

Fengslingsavdelingen ordner det praktiske ved gjennomføring av fjernmøte. Dommer eller saksbehandler ringer opp fengslet. Dersom det er tekniske problemer, tilkalles tinghusservice på deres vakttelefon (5672 eller 918 64 582).

Sal 154, 156 og sal 164 har permanent utstyr for fjernmøte. I tillegg finnes mobilt utstyr. Tinghusservice bistår med dersom det er behov for å bruke det mobile utstyret.

6. Lørdagsfengslinger 

I henhold til avtale mellom påtalemyndigheten og tingretten skal begjæringer om varetektsfengslinger i det alt vesentlige skje på ordinære virkedager. På lørdager behandles verken begjæring om fengslingsforlengelse eller begjæring om løslatelse med mindre løslatelsesbegjæringen er grunnet i at siktede har sittet lenge og fortsatt sitter i politiarresten. Unntak gjelder begjæring om forlengelse av internering av mindreåringe, jf. utlendingsloven § 106c, som også behandles på lørdager.

Lørdagsfengslinger forberedes ved at fengslingsavdelingen fredag mellom kl. 1200 og 1400 gir beskjed til resepsjonen om hvilken dommer og saksbehandler som skal behandle fengslingsbegjæringene. Politiet underretter tingretten og turnusforsvarer om antall fengslinger fredagen før via telefon eller e-post, og senest lørdag formiddag kl. 1000, da dommer og saksbehandler påbegynner fengslingsvakten.  

Dersom flere enn 5 siktede skal fremstilles for fengsling, skal rettsmøtene berammes på to saler, og seksjonsleder på fengslingsavdelingen skal ha beskjed om dette innen kl. 1400 dagen før. Kun etter særskilt avtale med seksjonsleder på fengslingsavdelingen kan det fremstilles mer enn 5 siktede på en sal. Politiet må sørge for tilstrekkelig med arrestforvarere, aktorer og tolker.

Politiet/PU sender siktelse og påtegningsark i Altinn etter hvert som sakene er klare. Retten ønsker begjæringen så tidlig som mulig; den oversendes i Altinn så snart den i det vesentligste er ferdig, slik at retten kan begynne innregistreringen.

Senest kl. 1100 skal politiet levere saksdokumentene direkte på fengslingssalen. Politiet sørger for at den/de siktede blir brakt til tinghuset senest kl. 1100 for konferanse med forsvarer og sørger dessuten for at eventuell tolk er til stede samtidig.

Hvis ikke dommeren bestemmer annet, begynner fengslingsmøtet  kl. 1130. Politiet lager berammingsoversikt ("timeplan") med rekkefølgen og oppstartstidspunkt. Det settes normalt av 30 minutter til PU-fengsling  og 45 minutter til fengslinger etter straffeprosessloven.

Politiet gir forsvarer og tolk beskjed om når de skal møte. Politiet koordinerer med PU, slik at PUs fengslinger kommer med på listen. Forsvarer må gis tilstrekkelig tid til å gjennomgå saksdokumentene og ha samtale med siktede.

7. Helligdagsfengslinger

Fengslinger på helligdager skjer som på lørdagsfengslinger, men følgende gjelder særskilt:

Det skal aldri gå mer enn 1 dag uten at politiet har mulighet til å fremstille en siktet for fengsling. Det betyr at det alltid hvor det er 2 eller flere røde dager etter hverandre vil være behov for beredskap. Det vil for fremtiden som hovedregel være vakt 2. pinsedag. Det gjennomføres likevel ikke fengslingsmøter 1. mai og 17. mai. Faller disse dagene før eller etter en rød dag vil retten ha beredskap den røde dagen som ikke er 1. mai eller 17. mai. Navn og telefonnummer på dommer og saksbehandler formidles av fengslingsavdelingen til politiet innen kl. 1200 siste vanlige arbeidsdag før to sammenhengende helligdager. Politiet gir senest kl. 1500 dagen før eventuelt fengslingsmøte beskjed til tingrettens saksbehandler og turnusforsvarer om det er behov for fengslingsmøte på helligdag eller ikke.

8. Fengslinger i jule- og påskeuken

I jule- og påskeuken behandles ikke begjæringer om fengslingsforlengelse. Disse behandles uken før og forsøkes fordelt jevnt utover. Ny fengslingsperiode kan i utgangspunktet regnes fra den dato den gamle utløper i jule- eller påskeuken, og ikke fra datoen vedkommende fremstilles (Se Rt-2002-54). Dersom siktede er mindreårig, bør perioden normalt regnes fra dato for fremstilling.

I påskeuken er det vakt på langfredag og 1. påskedag. Det gjennomføres derfor ikke lenger fengslingsmøter lørdag før 1. påskedag.

I juleferien er det vakt 2. juledag. Faller jul- og nyttårsaften på en søndag er det vakt juleaften og 2. juledag, samt nyttårsaften. Det avklares i god tid om det disse årene er nødvendig med vakt lørdag 23. og lørdag 30. desember. Jule- og nyttårsaften starter rettsmøtet kl. 10.00. Den/de siktede blir brakt til Tinghuset senest kl. 09.30 for konferanse med sin forsvarer. Politiet sender siktelse og påtegningsark pr telefaks og via Stifinner til fengslingsavdelingen etter hvert som de er klare. Saksdokumentene leveres i Straffesaksavdelingen senest kl. 09.30.

Fengslinger i romjulen og påsken holdes som ved lørdags- og helligdagsfengslinger, men slik at saksdokumentene oversendes innen kl.10.30, hvis ikke annet er avtalt med fengslingsavdelingen. 

9. Begjæringer om løslatelse 

Begjæringer om løslatelse skal i regelen sendes til politiet, som med mindre siktede løslates, berammer saken så snart det er praktisk mulig sammen med forlengelser eller nye fengslinger. Løslatelsesbegjæringer behandles ikke på lørdager med mindre løslatelsesbegjæringen er grunnet i at siktede har sittet lenge og fortsatt sitter i politiarresten.

Er en løslatelsesbegjæring grunnet i at siktede har sittet lenge i politiarresten, skal begjæring som  er fremsatt for politiet innen kl. 12.00, behandles senest neste virkedag. Dette gjelder ikke hvis siktede straks overføres til varetektscelle. 

Løslatelsesbegjæring som forsvarer har sendt direkte til tingretten legges til vedkommende fengslingsavdeling og innregistreres der. Avdelingen videresender begjæringen til politiet, som enten løslater siktede eller berammer saken så snart det er praktisk mulig og forbereder for øvrig behandlingen av saken i retten. Rettens saksnummer i LOVISA påføres begjæringen og benyttes ved politiets oversendelse av saksdokumentene ved eventuell forlengelse. Politiet sender også løslatelsesbegjæringene til retten via Stifinner, og oppgir da rettens saksnummer i LOVISA.

10. Meddelelse av fengslingskjennelsen 

Fengslingskjennelsen skal meddeles siktede. Den skal ikke forkynnes. Dette gjelder uansett om siktede er til stede i rettsmøte eller ikke.

Når saken er avgjort ved kontorforretning, eller siktede ikke var til stede da kjennelsen ble avsagt, vil retten som hovedregel anmode forsvarer om å meddele kjennelsen. Dette gjelder enten det er nødvendig med tolk eller ikke, og uavhengig av hvilket fengsel siktede sitter i. Kjennelsen sendes forsvarer med anmodning om å meddele kjennelsen. Fengselet settes som mottaker i kopifeltet, slik at de er orientert.

Det er inngått avtale med representanter for forsvarerne om at de kan påta seg å meddele kjennelsen der saken er avgjort ved kontorforretning. Forsvarerne får ekstra godtgjøring for det:  Hvis siktede både har samtykket til kontorforretning og fengsling får forsvarer godtgjørelse for en ekstra halvtime for å meddele dette på telefon, eller ved neste fengselsbesøk. I de tilfellene siktede samtykker til kontorforretning, men ikke til fortsatt fengsling vil forsvareren få dekket en telefonkonferanse, eller et fengselsbesøk på inntil en time for å meddele kjennelsen. Godtgjørelse for å meddele kjennelsen dekkes utenom stykkprisforskriften. Eventuell reise til fengslet dekkes også. Regningen for tolk som benyttes for å meddele kjennelsen sendes Oslo tingrett.

Retten vil unntaksvis be fengselet meddele kjennelsen. Dersom det er nødvendig med tolk, kan fengselet kontakte tingretten dersom det er ønskelig med bistand til å skaffe det. Det er gjort avtale med fengslene i Oslo, Kongsvinger, Ringerike, og Halden, i tillegg til Trandum, om at fengselet avtaler tidspunktet  for meddelelsen direkte med  tolken, selv om tingretten har skaffet den. Retten sender kjennelsen til tolken og fengselet. Fengslet får også beskjed om tolkens navn og telefonnummer og at retten forutsetter at meddelelsen skjer senest dagen etter at kjennelsen er avsagt. 

Oversikt over hvilket fengsel siktede sitter i fremgår av listene ”varsling om fremstilling”, som kommer i e-posten sammen med fengslingslistene. Dessuten skal  det fremgå av politiets påtegning i saksdokumentene hvor siktede sitter fengslet, samt om det er nødvendig med bruk av tolk og på hvilket språk for å meddele kjennelsen. En kopi av kjennelsen skal alltid sendes til forsvarer på e-post. Av e-posten skal det også fremgå om retten ønsker at forsvarer skal meddele kjennelsen til siktede. Kjennelsen sendes til:

I alle saker skal skjemaet "meling om fengsling" enten leveres til fremstiller i salen eller faxes fengselet umiddelbart (innen kontortid samme dag). I tillegg skal skjemaet sendes på e-post til fremstillingen.

Når saksdokumentene returneres politiet/PU/Kripos/Økokrim/lagmannsrett m.fl. skal det alltid være med et oversendelsesbrev. Påse at embete står øverst i adressefeltet og ikke politijuristens navn. I oversendelsesbrevet skal det fremgå tydelig om kjennelsen er meddelt i rettsmøtet, om retten har anmodet  forsvarer om å meddele kjennelsen til siktede eller om kjennelsen er sendt til fengselet (opplys hvilket) for meddelelse til siktede.

11. Andre hastesaker 

Fengslingsavdelingen skal i tillegg til fengslingssakene også behandle KK-saker og andre begjæringer som det haster å ta stilling til, og som kan behandles som kontorforretninger. 


SAMTYKKESKJEMA -  FENGSLINGER OSLO TINGRETT 

For siktede:

Navn i trykte bokstaver:
Fødsels og personnummer:
Fengslingsfristen utløper: 
 

1. Kontorforretning

(  ) Jeg er kjent med politiets begjæring om varetektsfengsling og samtykker i fengsling som begjært, samt at fengslingsspørsmålet avgjøres uten min eller min forsvarers tilstedeværelse.

eller

(  ) Jeg er kjent med politiets begjæring om varetektsfengsling. Jeg samtykker ikke i fengsling som begjært, men jeg samtykker i at fengslingsspørsmålet avgjøres uten at jeg eller min forsvarer er til stede.

2. Fjernmøte

(   ) Jeg er kjent med at politiet ønsker at rettsmøtet om fengslingsforlengelse avholdes som fjernmøte med lyd- og bildeoverføring. Jeg samtykker til at rettsmøtet kan gjennomføres som fjernmøte.

eller 

(   ) Jeg er kjent med at politiet ønsker at rettsmøtet om fengslingsforlengelse avholdes som fjernmøte med lyd- og bildeoverføring. Jeg samtykker ikke til at rettsmøtet gjennomføres som fjernmøte.

Jeg har følgende bemerkninger til at rettsmøtet gjennomføres som fjernmøte:

 

sted og dato:                                                          signatur:

___________________________________________________________________________

Siktedes samtykke sendes straks forsvarer på telefaks.

 

For forsvarer:

Navn i trykte bokstaver: 
Fengslingsmøte berammet : ________ (dato skal fylles ut!)
(Eventuell utløpsdato, inneværende fengslingsperiode: ___________)

Politiets saksnummer :­­­­­­­­ _____________________________

Jeg finner det ubetenkelig at fengslingsspørsmålet avgjøres uten rettsmøte. Hvis retten anmoder om det, vil jeg sørge for at kjennelsen blir meddelt siktede mot den godtgjørelse som fremgår av Oslo tingretts rundskriv om Varetektsfengslinger.

Eventuelle bemerkninger:

eller

Jeg finner det ubetenkelig at rettsmøtet om fengslingsforlengelse gjennomføres som fjernmøte.

Eventuelle bemerkninger:

 

sted og dato:                                                        signatur:

___________________________________________________________________________

Forsvarer sender skjemaet til politiet på telefaks 22 34 28 14 og på e-post til Oslo.tingrett_fengslinger@domstol.no så snart som mulig, hvis det lar seg gjøre innen kl 15.00 dagen før.

Til toppen